Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 11.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog/pedagoginja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Mali medo
Kategorija:
Mjesto rada:
Gornja Rijeka
Rok prijave:
11.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
GORNJA RIJEKA, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
12 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dječji vrtić Mali medo
Kontakt:
pisana zamolba: Ulica Jablanova 3, 48268 Gornja Rijeka
Ostale informacije:
Temeljem članka 24. st. 7. i članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41 Statuta Dječjeg vrtića Mali medo i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mali medo raspisuje


NATJEČAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA PEDAGOG/ICA

1 izvršitelj/ica – rad na neodređeno vrijeme, u nepunom radnom vremenu od 12 sata tjedno, uz obvezu probnog rada u trajanju od tri mjeseca. Za pedagoga/icu kandidati, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.) i člankom 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97.): - završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij, odnosno studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s ranijim propisima (pedagog, profesor pedagogije, diplomirani pedagog), - položen stručni ispit, - utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova pedagoga.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit će izabrani kandidat po dostavljenoj obavijesti o izboru. Radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13., 98/19. i 57/22.). Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja: 1. životopis, 2. preslik osobne iskaznice, 3. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslik diplome), 4. dokaz o položenome stručnom ispitu (preslik svjedodžbe) ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članaka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (NN 133/97. i 4/98.), 5. dokazi o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97., 107/07., 94/13. i 98/19.), ne stariji od dana objave natječaja: - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2.) i - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4.).

Dokazi se prilažu u neovjerenom presliku, a kandidat koji bude izabran mora prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja biti će pozvani na intervju, a točan datum i vrijeme biti će objavljeni na mrežnoj stranici Općine Gornja Rijeka (www.gornja-rijeka.hr). Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su se u prijavi pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju o tom statusu. Kandidati koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21), članku 48. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rada („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) i članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) dužni su se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19. i 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Poveznica na Internet stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21) je: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18. i 32/20) uz prijavu na javni natječaj dužna je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom te dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i slično). U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, zaprimljeni podaci koristiti će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpunu i nepravovremenu prijavu i osobe koje ne zadovoljavaju formalne uvjete ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se svaka prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidati će biti obavješteni o rezultatima natječaja u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku 8 dana od objave natječaja u zatvorenoj omotnici, isključivo pisanim putem, Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Mali medo, na adresu: Dječji vrtić Mali medo, Ulica Jablanova 3, 48268 Gornja Rijeka s naznakom: „Natječaj za pedagoga - ne otvarati“. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Dječjeg vrtića Mali medo. Natječaj vrijedi od 3. listopada 2022.godine do 11. listopada 2022.godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126995636
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.