Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Pedagog/inja-psiholog/inja  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
Kategorija:
Mjesto rada:
Vrsar-Orsera
Rok prijave:
25.05.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VRSAR-ORSERA, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TIĆI VRSAR
Kontakt:
pisana zamolba: Aldo Negri 46, 52450 Vrsar
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („NN“ broj 10/1997., 107/2007, 94/2013, 98/2019, 57/2022), članka 11. Pravilnika o radu Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA: 601-01/23- 01/2, URBROJ: 2163-40-2/04-23-14 od 22.02.2023., članka 38. Statuta Dječjeg vrtića Tići Vrsar („SNOV“ broj 11/22) i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Tići Vrsar, KLASA:112-01/23-01/18 URBROJ: 2163-40-2/04-23-1 od 21.04.2023, ravnateljica Dječjeg vrtića Tići Vrsar objavljuje
JAVNI NATJEČAJ

PEDAGOG/INJA ILI PSIHOLOG/INJA -1 izvršitelj/ica-rad na određeno puno radno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice s rodiljnog, odnosno roditeljskog dopusta, za rad u Dječjem vrtiću Tići Vrsar i područnom vrtiću Funtana


UVJETI:

Radni odnos može se zasnovati s kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz članka 24. i članka 25. i članka 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22), i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ 133/97, 94/13, 57/22)
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete:
završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij pedagogije ili psihologije
da nije pravomoćno osuđen za djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
Prednost ostvaruju kandidati koji ispunjavaju sljedeće uvjete: koji ispunjavaju uvjete iz članka 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz
Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21).

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat mora priložiti sljedeće dokumente: životopis,
presliku dokaza o završenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
dokaz o radnom stažu (elektronički zapis iz evidencije HZMO-a)
uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja) da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak,
dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (izabrani kandidat je dužan dostaviti prije sklapanja ugovora o radu),
potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb sukladno članku 25. stavka 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22),
dokaz o ispunjavanju uvjeta iz čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a sve sukladno „Popisu dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju“ objavljenom na poveznici
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .
10. Kandidati koji pravo prednosti pri zapošljavanju ostvaruju prema odredbama članka 48.stavak 1.do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), dužni su uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz čl.49.st.1.Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, točnije uz prijavu priložiti svu propisnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidati koji mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19, 84/21), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Poslodavac zadržava pravo poništenja natječaja bez dodatnog obrazloženja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata/kinje koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.
Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Odluku o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tići Vrsar, a bit će objavljena na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tići Vrsar i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići.
Ugovor o radu sklapa se uz probni rok u trajanju od dva mjeseca.

Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči, mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Tići Vrsar i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Predajom prijave na natječaj smatra se da je kandidat koji bude izabran na natječaju dao suglasnost da se njegovi osobni podaci (ime i prezime) objave u Odluci o odabiru kandidata za zasnivanje radnog odnosa koja će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Dječjeg vrtića Tići Vrsar.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu:
Dječji vrtić Tići Vrsar
Aldo Negri 46
52450 Vrsar
s naznakom „NATJEČAJ-PEDAGOG/INJA -PSIHOLOG/INJA“.
KLASA: 112-01/23-01/19
URBROJ: 2163-40-2/04-23-2
Vrsar – Orsera, 21.04.2023.
RAVNATELJICA
Ingrid Mendiković
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133482149
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.