Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 31.05.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dječji vrtić Mačići
Kategorija:
Mjesto rada:
Mače
Rok prijave:
31.05.2023.

O poslu

Mjesto rada:
MAČE, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Dječji vrtić Mačići
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića Mačići (KLASA: 601-01/22-01/42, URBROJ:2211-56-22-05) i Odluke Upravnog vijeća o raspisivanju natječaja od 27.04.2023. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići raspisuje dana 23.05.2023. godine

NATJEČAJ
za radno mjesto odgojitelj/ica

ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica - na određeno, puno radno vrijeme
(zamjena privremeno odsutne radnice) najdulje do 01.12.2023.
godine


UVJETI:
Sukladno članku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97).
Poslove odgojitelja djece od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu može obavljati osoba koja je završila studij odgovarajuće vrste za rad na radnome mjestu odgojitelja, a koji može biti:
a) preddiplomski sveučilišni studij,
b) preddiplomski stručni studij,
c) studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima,
d) diplomski sveučilišni studij,
e) specijalistički diplomski stručni studij.
Probni rad određuje se u trajanju od 60 dana.

Ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava prethodno navedene uvjete iz članka 24. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, poslove odgojitelja može obavljati osoba koja je završila učiteljski studij, i to: specijalistički diplomski stručni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ili četverogodišnji diplomski stručni studij primarnog obrazovanja, uz uvjet da u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa stekne kvalifikaciju odgojitelja temeljem priznavanja stečenih ishoda učenja na studiju za učitelja i razlike programa za prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju učitelja u svrhu stjecanja kvalifikacije odgojitelja. Ako osoba koja je završila učiteljski studij ne stekne kvalifikaciju odgojitelja u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnoga odnosa, prestaje joj radni odnos istekom roka za stjecanje odgovarajuće kvalifikacije za odgojitelja te se ne može više zaposliti u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja dok ne ispuni uvjete za rad na radnome mjestu odgojitelja. Osoba koja je završila učiteljski studij prilikom prijave na natječaj dužna je dostaviti dokaz da nije bila zaposlena u sustavu predškolskog odgoja i obrazovanja na radnom mjestu odgojitelja.
Osoba koja je završila učiteljski studij zasniva radni odnos kao nestručna osoba do stjecanja kvalifikacije za odgojitelja te može izvoditi odgojno-obrazovni rad s djecom kao jedan od dvaju odgojitelja u odgojno-obrazovnoj skupini, i to uz odgojitelja koji ima odgovarajuću kvalifikaciju iz članka 24. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Sukladno članku 26. stavku 5. i 6. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete iz članka 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do zasnivanja radnog odnosa na osnovi ponovljenog natječaja radni odnos se može zasnovati s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete. S osobom koja ne ispunjava propisane uvjete sklapa se ugovor o radu na određeno vrijeme do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja s osobom koja ispunjava propisane uvjete, ali ne dulje od pet mjeseci.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis s opisom dosadašnjeg rada
dokaz o stručnoj spremi (preslika)
dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a polaganja stručnog ispita (preslika, samo ako posjeduje)
elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugi dokaz o stažu - ne starije od mjesec dana od objave natječaja
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak - ne starije od dana objave natječaja
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak - ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja

U skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na
oba spola.

Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf (kopirati link)
Kandidat koji ostvaruje prednost prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) mora se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) nalaze se na linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf (kopirati link)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji način je prestao radni odnos.
Kandidat koji se poziva na pravo prednost u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) treba se pozvati na to pravo i mora dostaviti dokaz o invaliditetu. Dokazom o invaliditetu smatraju se javne isprave o invaliditetu na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.
Kandidati koji temeljem ostalih propisa ostvaruju pravo prednosti, pod jednakim uvjetima, moraju se u molbi pozvati na to pravo i priložiti presliku originala javnih isprava na temelju kojih dokazuju pravo prednosti.
Kandidati se obavještavaju da se njihovi osobni podaci, nakon prijave na ovaj natječaj, obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, a u skladu s važećim propisima u RH.
Prijave s traženom dokumentacijom, dostaviti u zatvorenoj omotnici poštom ili osobno na adresu:
Dječji vrtić Mačići, Mače 84e, 49251 Mače
s naznakom
“ZA NATJEČAJ - ODGOJITELJ/ICA DJEČJEG VRTIĆA MAČIĆI,
(ZAMJENA PRIVREMENO ODSUTNE RADNICE)
NAJDULJE DO 01.12.2023. GODINE

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Dječji vrtić zadržava pravo provedbe intervjua i/ili testiranja kandidata o čemu će kandidati biti obaviješteni putem web stranice vrtića, a koje će provesti Povjerenstvo za provedbu ovog natječaja imenovano od strane ravnateljice. Odluku o zasnivanju radnog odnosa donosi Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mačići.
O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web stranice vrtića (https://djecjivrticmacici.hr/o-nama/natjecaji-za-radna-mjesta/) u roku od osam (8) dana od dana donošenja Odluke o izboru kandidata.

Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Mačići dana 23.05.2023., a rok za podnošenje prijava traje do 31.05.2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133623440
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.