Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 25.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
25.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
4
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE
Kontakt:
pisana zamolba: Bocakova ulica 7, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ostale informacije:
NATJEČAJ za popunu radnog mjesta :
odgojitelj predškolske djece ( m/ž) 1.izvršitelj/ica na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka djelatnice koja koristi prava iz radnog odnosa-komplikacija u trudnoći / rodiljnog / roditeljskog / posvojiteljskog dopusta uz probni rad od 90 dana
Uvjeti : • ispunjava uvjete za odgojitelja prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (čl. 24. i 25.) – NN, br. 10/97, 107/07 i 94/13 i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću - NN, br. 133/97 •završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i osoba koja je završila sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij odgovarajuće vrste, •utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova na ovom radnom mjestu •nema zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) potrebno je priložiti sljedeće dokumente : •dokaz o stečenoj stručnoj spremi -preslika •potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu •domovnica-preslika •životopis - dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to: 1.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) 2. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja) 3.uvjerenje/potvrdu nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidatu nije izrečena mjera za zaštitu dobrobiti djeteta ( ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja), te 4.pisanu izjavu kandidata (vlastoručno potpisanu) kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da za njegov prijem u radni odnos ne postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po dostavljenoj odluci o izboru. Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Osoba koja prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti propisane dokaze o tom statusu. Kandidati/kinje koji se mogu ostvariti pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Pozivaju se kandidati/kinje koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a nakon izbora kandidata predočit će se izvornik. Kandidati/kinje koji podnesu potpunu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Potpunom prijavom smatra se uredna i pravovremena prijava koja je vlastoručno potpisana. Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen. Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavaju uvjeta natječaja podnose se u zatvorenoj omotnici u roku od osam dana od dana objave natječaja na adresu : Dječji vrtić Proljeće, Bocakova 7, 10380 Sveti Ivan Zelina s naznakom : „ za natječaj za izbor odgojitelja na određeno vrijeme- ne otvarati“. O rezultatima natječaja podnositelji prijava će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči HZZ-a te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Proljeće Sveti Ivan Zelina te traje od 17.05.2022. g. do 25.05.2022.g.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123463466
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.