Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
09.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
15
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kontakt:
pisana zamolba: DJEČIJI VRTIĆ "METKOVIĆ"KRALJA ZVONIMIRA 22 METKOV
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ METKOVIĆ Klasa: 112-01/21-01/05 Ur.broj: 2117-107-02-21-1 Metković, 01. prosinca 2021.
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), i članka 56. Statuta Dječijeg vrtića „Metković“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje NATJEČAJ ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE – 15 (petnaest) izvršitelja/ica - određeno puno radno vrijeme do 31. kolovoza 2022. godine
Uvjeti: za odgojitelje predškolske djece u dječjem vrtiću mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24 . i članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19 ), te Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine broj 133/97). Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: Životopis
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Presliku diplome
Preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, oba ne starija od šest mjeseci Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu evidentiranom u matičnoj evidenciji
Prijave na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se osobno ili preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za odgojitelja/icu predškolske djece“ u roku od osam (8) dana od dana objavljivanja natječaja u na adresu: Dječji vrtić „Metković“, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku putem mrežne stranice http://www.vrticimetkovic.hr/ Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić „Metković“ može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne Novine broj 42/18). Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA. Ravnateljica Julijana Bebić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118804173
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.