Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Odgojitelj/ica predškolske djece  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kategorija:
Mjesto rada:
Metković
Rok prijave:
28.10.2020.

O poslu

Mjesto rada:
METKOVIĆ, DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ
Kontakt:
pismena zamolba: DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ, KRALJA ZVONIMIRA 22
Ostale informacije:
DJEČJI VRTIĆ METKOVIĆ METKOVIĆ Klasa: 112-01/20-01/11 Ur.broj: 2117-107-02-20-1 Metković, 20. listopada 2020. Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanje (Narodne Novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Metković“ raspisuje NATJEČAJ za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA– 2 (dva/ije) izvršitelja/ice-određeno puno radno vrijeme-zamjena za bolovanje do povratka radnice na rad Uvjeti: -za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( Narodne Novine broj 133/97) Kandidati uz prijavu za natječaj prilažu: Životopis
Dokaz o hrvatskom državljanstvu
Presliku diplome
Presliku svjedodžbe o položenom stručnom ispitu
Dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( ne starije od 6 mjeseci) i to:
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak
Dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu iz evidencije HZMO-a, ne stariji od mjesec dana
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ispostave Metković
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Metković Prijave s obveznom dokumentacijom se dostavljaju na adresu: Dječji vrtić „Metković“ Metković, Ulica kralja Zvonimira 22, 20350 Metković s naznakom „Za natječaj odgojitelj/ica-zamjena za bolovanje“ Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Kandidati koji će se u natječaju pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14 i 39/18), dužan se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17 i 98/19) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVA. Dječji vrtić Metković zadržava pravo poništenja natječaja. Prijavom na ovaj natječaj kandidat potvrđuje da je upoznat s pravnim temeljem prikupljanja osobnih podataka i njegove svrhe, kao i o zaštiti njihova čuvanja, te njihovim pravima, a sve u skladu s Uredbom (EU) broja 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Kandidat prijavom na ovaj natječaj daje suglasnost Dječjem vrtiću Metković na prikupljanje i obradu svojih osobnih podataka u svrhe natječajnog postupka i zapošljavanja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i Oglasnoj ploči vrtića. Ravnateljica Julijana Bebić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109708584
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.