Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.08.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
18.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
Kontakt:
pisana zamolba: Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08 – 64/20) Srednja škola Krapina objavljuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnih odnosa na radnim mjestima
1. Nastavnik/ca matematike, 1 izvršitelj, rad na određeno – zamjena, puno radno vrijeme
uvjet: mag. educ. matematike (prof. matematike), diplomski sveučilišni studij matematike, pedagoške kompetencije
Mjesto rada je u sjedištu (Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, Krapina) i izvan sjedišta Škole.
Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i odredbama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško – psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu te nastavnom planu i programu odnosno kurikulumu za pojedini nastavni predmet.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj, gdje se navode osobni podaci, radno mjesto za koje se prijavljuju i priložena dokumentacija, kandidati trebaju dostaviti:
1. životopis
2. presliku diplome i dopunske isprave o studiju (za završene studije po Bologni)
3. dokaz (presliku) o stečenim pedagoškim kompetencijama, ako je osoba stekla izvan studija
4. dokaz (presliku) o položenom stručnom ispitu, ako je osoba položila ispit
5. presliku osobne iskaznice
6. potvrdu ili elektronički zapis HZMO o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO
7. potvrdu da protiv kandidata nije pokrenut istražni ili kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. st. 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ, ne stariju od dana raspisivanja natječaja
8. potpisanu izjavu o davanju privole za obradu osobnih podataka, koja se nalazi u prilogu ovog natječaja na web stranici škole https://ss-krapina.hr/
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. Natječajna dokumentacija se ne vraća.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17-84/21), članka 48. stavaka 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92-98/19) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13-32/20) dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17-84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je priložiti i dokaze propisane člankom 49. stavkom 1. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata.
Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Izabrani kandidat nakon izbora dužan je dostaviti izvornike traženih dokumenata.
U javnu službu odnosno školsku ustanovu ne može biti primljena osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u OŠ i SŠ. Za izabranog kandidata može se od Ministarstva pravosuđa zatražiti izdavanje posebnog uvjerenja za fizičke osobe sukladno članku 13. Zakona o pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i kaznenoj evidenciji (»Narodne novine« br. 143/12-32/17).
Za izabranog kandidata tražit će se provjera vjerodostojnosti isprave o stupnju obrazovanja od nadležne obrazovne ustanove.
Mogućnost ugovaranja probnog rada sukladno propisima.
Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da Srednja škola Krapina može prikupljati, koristiti i obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) i odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (N.N. 42/18).
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete natječaja, odnosno osoba koja ne ispunjava formalne uvjete samo u slučaju da se na natječaj nije prijavila niti jedna osoba s formalnim uvjetima.
Prijave na natječaj koje ne sadrže traženu dokumentaciju smatraju se nepotpune i neće se razmatrati. Prijave koje stignu nakon natječajnog roka smatraju se nepravodobne i neće se razmatrati.
Formalni kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnim stranicama Škole, pristupaju testiranju koje u pravilu obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju), a sve sukladno Pravilniku o procjeni, vrednovanju i postupku zapošljavanja kandidata u Srednjoj školi Krapina donesenog 28. veljače 2019. godine.
Kandidat koji nije pristupio testiranju više se ne smatra kandidatom u postupku.
Sve obavijesti vezane o statusu kandidata, o načinu, vremenu, sadržaju i mjestu testiranja, o odabiru kandidata odnosno rezultatima natječaja objavit će se na WEB stranici Škole https://ss-krapina.hr/ i smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni i upoznati o pojedinim fazama natječaja kao i rezultatima natječaja.
Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Srednje škole Krapina dana 4. kolovoza 2022. godine.
Rok za prijavu na natječaj je najmanje 8 dana od dana objave natječaja.
Natječaj je otvoren od 4. kolovoza 2022. do 18. kolovoza 2022. godine.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta slati zemaljskom poštom ili osobno na adresu škole SREDNJA ŠKOLA KRAPINA, 49000 Krapina, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 6, s naznakom «Za natječaj».
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, nakon što Školski odbor Srednje škole Krapina izda suglasnost za izabranog kandidata.
Izrazi koji se u ovoj objavi koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
TESTIRANJE
Pravni izvori za pripremu kandidata

SADRŽAJ I NAČIN TESTIRANJA
Obvezno testiranje obuhvaća opći dio, posebni dio i razgovor (intervju).
Opći dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz osnovnog zakonskog propisa koji regulira srednjoškolsko obrazovanje.
Posebni dio obveznog testiranja obuhvaća znanja iz poznavanja propisa koji se odnose na školovanje učenika s teškoćama i na postupak ocjenjivanja učenika.
Opći i posebni dio obveznog testiranja provodi se pisanim testom.
Popis propisa za obvezno testiranje utvrđuje Komisija za provedbu natječaja.
Popis propisa za obvezno testiranje objavljuje se na mrežnoj stranici školske ustanove u odjeljku pod nazivom Poslovanje škole/Natječaji, a nalazi se niže navedeno.
Rok za objavu vremena i mjesta održavanja testiranja je najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje.

POPIS PROPISA - PRAVNI IZVORI ZA PRIPREMU KANDIDATA ZA TESTIRANJE
1. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20)
2. Zakon o strukovnom obrazovanju („Narodne novine“ 30/09, 24/10, 22/13, 25/18, 69/22)
3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 112/10, 82/19, 43/20, 100/21)
4. Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju („Narodne novine“ 24/15)
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
125337497
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.