Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 10.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/nastavnica hrvatskog jezika  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Bedekovčina
Rok prijave:
10.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BEDEKOVČINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
36 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA BEDEKOVČINA
Kontakt:
osobni dolazak: BEDEKOVČINA, LJUDEVITA GAJA 1 najava na telefon: 049 213514 pismena zamolba: Bedekovčina, Ljudevita Gaja 1
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13., 152/14. i 7/17, 68/18) te čl. 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Srednja škola Bedekovčina objavljuje 02.10.2019. N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ica hrvatskog jezika – prof.hrvatskog jezika i književnosti, 1 izvršitelj/ica na određeno nepuno radno vrijeme, 36 sati tjedno, zamjena za bolovanje, od 21.10.2019. godine Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN 93/14, 127/17) moraju ispunjavati i uvjete prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i čl. članku 2.st.1. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško- psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu. Rok za dostavu prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja, odnosno do 10.10.2019. godine. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati, a o rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni poštom. Obavijest će se objaviti i na stranici Škole. Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Kandidati prijavljeni na natječaj obvezno se testiraju. Obavijest o sadržaju i načinu testiranja, pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja, rok za objavu rezultata i rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Škole http://ss-bedekovcina.skole.hr/ Prijave se dostavljaju na adresu: Srednja škola Bedekovčina Ljudevita Gaja 1 49221 Bedekovčina s naznakom „za natječaj“ Kandidati su uz vlastoručno potpisanu prijavu dužni priložiti: životopis dokaz o državljanstvu dokaz o stupnju i vrsti stručne spreme presliku potvrdnice o pedagoško- psihološkoj izobrazbi ( za nastavnika/cu koji nema profesorski smjer), elektronički zapis o radno-pravnom statusu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( ne starije od 6 mjeseci) potpisanu izjavu o davanju privole kod zasnivanja radnog odnosa (klikom na link zaštita osobnih podataka na mrežnim stranicama Škole). Sva navedena dokumentacija može se priložiti u neovjerenim preslikama, a prije potpisivanja ugovora o radu odabrani kandidat predočiti će izvornik. PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, obvezan se na njega pozvati u prijavi za natječaj i uz prijavu priložiti sve dokaze o istom koje kandidati mogu preuzeti na sljedećem linku: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđivanom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr. rješenje, ugovor, sporazum i sl.) Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). OSTALE NAPOMENE Kandidirati se mogu osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju su neutralni i odnose se na osobe oba spola. Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103368519
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.