Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.12.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica matematike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE
Kategorija:
Mjesto rada:
Poreč-Parenzo
Rok prijave:
16.12.2022.

O poslu

Mjesto rada:
POREČ-PARENZO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA MATE BALOTE
Kontakt:
pisana zamolba: Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18 i 98/19) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnika-ca matematike ……………………………. 2 izvršitelja/ice
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 40 sati rada tjedno Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.). Uz pismenu prijavu s navedenim osobnim podacima potrebno je priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis ili potvrdu s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave). Sa svim kandidatima, koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim dokumentima traženim u natječaju i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje provesti će razgovor (intervju). Obavijest o datumu i vremenu za razgovor (intervju) s kandidatima biti će dostavljena na e-mail adresu kandidata koja je navedena u prijavi na natječaj. Svi kandidati pozvani na razgovor/intervju dužni su se odazvati pozivu. U protivnom, smatrati će se da su odustali od natječaja. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a da bi ostvarile prednost pri zapošljavanju, radi dokazivanja ispunjavanja uvjete za ostvarivanje tog prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Prednost pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Članka 3.c. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata „Narodne novine“ broj 84/21),te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Osobe koje su stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužne su u prijavi na natječaj priložiti rješenje ovlaštene visokoškolske ustanove o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.), te, u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Dokumentaciju koja se dostavlja u preslici nije potrebno službeno ovjeravati. Odabrani kandidati prije potpisivanja Ugovora o radu dužni su donijeti original dokumentaciju ili ovjerene preslike iste. Prijave na natječaj, sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u otvorenom roku natječaja putem redovite pošte, u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, uz naznaku „za natječaj“ Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 6.12.2022. i traje do 16.12.2022. godine. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka i to isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole, a osobe koje nisu primljene svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 30 dana od dana završetka natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Ravnatelj: Krešimir Bronić Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17 i 68/18 i 98/19) Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto Nastavnika-ca matematike ……………………………. 2 izvršitelja/ice
na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu od 40 sati rada tjedno Uvjeti: uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12., 94/13., 152/14. i 7/17., 68/18. i 98/19.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ br. 1/96. i 80/99.). Uz pismenu prijavu s navedenim osobnim podacima potrebno je priložiti: životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu, rodni list, dokaz o stečenoj stručnoj spremi i pedagoškim kompetencijama, elektronički zapis ili potvrdu s podacima o radnom stažu evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu da nije pokrenut kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (potvrda o nekažnjavanju – ne starija od 6 mjeseci do dana isteka roka za podnošenje prijave). Sa svim kandidatima, koji su pravodobno dostavili prijavu sa svim dokumentima traženim u natječaju i koji ispunjavaju uvjete natječaja, Povjerenstvo za procjenu i vrednovanje kandidata za zapošljavanje provesti će razgovor (intervju). Obavijest o datumu i vremenu za razgovor (intervju) s kandidatima biti će dostavljena na e-mail adresu kandidata koja je navedena u prijavi na natječaj. Svi kandidati pozvani na razgovor/intervju dužni su se odazvati pozivu. U protivnom, smatrati će se da su odustali od natječaja. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, a da bi ostvarile prednost pri zapošljavanju, radi dokazivanja ispunjavanja uvjete za ostvarivanje tog prava, dužne su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i potvrdu o priznatom statusu iz kojeg proizlazi to pravo. Prednost pri zapošljavanju ostvaruje se sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), Članka 3.c. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata „Narodne novine“ broj 84/21),te članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20). Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20ZOHBDR%202021.pdf Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ 84/21) uz prijavu na javni poziv dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva Hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Osobe koje su stekle inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu dužne su u prijavi na natječaj priložiti rješenje ovlaštene visokoškolske ustanove o priznavanju potpune istovrijednosti u skladu sa Zakonom o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma (NN 57/96., 21/00.) odnosno rješenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje o stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u skladu sa Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 158/03.,198/03.,138/06. i 45/11.), te, u skladu sa Zakonom o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15.) i rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije radi pristupa reguliranoj profesiji. Dokumentaciju koja se dostavlja u preslici nije potrebno službeno ovjeravati. Odabrani kandidati prije potpisivanja Ugovora o radu dužni su donijeti original dokumentaciju ili ovjerene preslike iste. Prijave na natječaj, sa svom potrebnom dokumentacijom potrebno je dostaviti u otvorenom roku natječaja putem redovite pošte, u zatvorenoj omotnici na adresu škole: Srednja škola Mate Balote, Karla Huguesa 6, 52440 Poreč, uz naznaku „za natječaj“ Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja. Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 6.12.2022. i traje do 16.12.2022. godine. Prijavom na natječaj kandidati daju privolu za obradu osobnih podataka u skladu s propisima kojima je propisana zaštita osobnih podataka i to isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka i rezultata natječaja. Rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici škole, a osobe koje nisu primljene svoje dokumente mogu podići u tajništvu škole u roku od 30 dana od dana završetka natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola (članak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova „Narodne novine“ br. 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod. Ravnatelj: Krešimir Bronić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128578146
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.