Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 12.07.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica geografije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kategorija:
Mjesto rada:
Zabok
Rok prijave:
12.07.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZABOK, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA
Kontakt:
osobni dolazak: PRILAZ JANKA TOMIĆA 2, 49210 ZABOK
pisana zamolba: Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok
e-mailom: gimagm-zabok@gimagm.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20) Gimnazija Antuna Gustava Matoša objavljuje

NATJEČAJ
za radno mjesto

1. Nastavnik/nastavnica Geografije – jedan (1) izvršitelj/izvršiteljica na neodređeno i nepuno radno vrijeme, 11 sat nastave tjedno, 20 sati rada tjedno
Mjesto rada je u sjedištu (Zabok, Prilaz Janka Tomića 2) i izvan sjedišta Škole.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Izrazi koji se koriste u ovom Natječaju u muškom rodu neutralni su i odnose se na oba spola.
Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 133/20).
Kandidati moraju zadovoljiti opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19).
Za sva radna mjesta, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu (NN, br. 93/14, 127/17, 98/19), kandidati moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, br. 1/96, 80/99):
- poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno-obrazovnog rada,
- završen diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste ili diplomski specijalistički stručni studij odgovarajuće vrste i potrebne pedagoške kompetencije, i to:
- prof./mag. educ. geografije
- dipl. geograf
- dipl. inž. geografije
Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta natječaja, u originalu ili preslici:
1. životopis,
2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
3. dokaz o državljanstvu te
4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak u smislu članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci).
Prijave koje ne sadrže prethodno navedenu dokumentaciju smatrat će se nepotpunima.
Kandidati mogu prijavi priložiti i (u originalu ili preslici):
1. potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (podaci o radnom stažu).
Preslike priloga ne moraju biti ovjerene, a odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan dostaviti na uvid dokumente u izvorniku.
Kandidat koji se u prijavi poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze o pravu na koje se poziva, a pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate ostvaruje samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Dodatne informacije o navedenim dokazima nalaze se na poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema u skladu sa člankom 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN br. 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze propisane člankom 49. navedenog Zakona, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:
https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Dodatne informacije o navedenim dokazima se nalaze na poveznici:
https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijavom na natječaj kandidat je suglasan da Škola kao voditelj obrade podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njegove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti osobnih podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN, br. 42/18).
Odabir kandidata izvršit će se vrednovanjem koje obuhvaća pismeno testiranje i razgovor (intervju).
Testiranju mogu pristupiti kandidati s liste kandidata koja će biti objavljena na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr). Lista kandidata bit će, zbog zaštite osobnih podataka kandidata, šifrirana, a šifra će svakom od kandidata biti dodijeljena po završetku natječaja.
Sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni i na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr).
Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na mrežnoj stranici naznačenoj u natječaju istovremeno s objavom natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja pismenog testiranja i razgovora objavit će se na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr) najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Testiranje će se održati u prostorima Škole.
Prijave s traženom dokumentacijom kandidati dostavljaju:
- putem pošte ili osobnim dolaskom na adresu: GIMNAZIJA ANTUNA GUSTAVA MATOŠA, Prilaz Janka Tomića 2, 49210 Zabok ili
- putem e-maila: gimagm-zabok@gimagm.hr
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Natječaj je otvoren od 4. do 12. srpnja 2022. godine.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, objavom obavijesti na mrežnoj stranici Škole (www.gimagm.hr).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124667881
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.