Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 18.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica elektrotehničke grupe predmeta  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA
Kategorija:
Mjesto rada:
Velika Gorica
Rok prijave:
18.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA
Kontakt:
pisana zamolba: 10410 Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6
e-mailom: ured@ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina, ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA( KLASA:012/03/19-01/04 URBROJ:238/31-60-0819-1od 26.4.2019 godine), Velika Gorica, Rudolfa Fizira 6 raspisuje
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1. NASTAVNIKA/ICE ELEKTROTEHNIČKE GRUPE PREDMETA Sidro na neodređeno vrijeme, puno radno vrijeme, jedan (1) izvršitelj/ica,uz probni rad od tri (3)mjeseca Mjesto rada: Zrakoplovna tehnička škola Rudolfa Perešina, Rudolfa Fizira 6, Velika Gorica. Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno čl. 105. i čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (N.N. 1/96 i 80/99). U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 1. životopis, 2. dokaz o vrsti i stupnju stručne spreme (diploma, potvrda o pedagoškim kompetencijama), 3. dokaz o državljanstvu, 4. potvrdu odnosno elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji –HZMO-a, 5. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana). Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17, 98/19, 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13, 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) te članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), dužne su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/404.htm?aspxerrorpath=/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), uz prijavu na natječaj dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz natječaja. Sukladno članku 6., 7. i 11. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina, Velika Gorica, nakon isteka natječajnog roka za kandidate prijavljene na natječaj čije su prijave potpune, pravodobne te koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, bit će proveden selekcijski postupak. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata provest će razgovor s kandidatima prijavljenim na natječaj sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Zrakoplovnoj tehničkoj školi Rudolfa Perešina: http://ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr/ploca/natje_aji Obavijest prijavljenim kandidatima o terminu održavanja razgovora koji će se održati u prostoru Zrakoplovne tehničke škole Rudolfa Perešina i bit će objavljen na mrežnoj stranici Škole http://ss-zrakoplovna-rperesina-vg.skole.hr/ploca/natje_aji najmanje tri dana prije dana određenog za razgovor s kandidatima.Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat će dostaviti originale dokumenata ili ovjerene preslike. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu škole: ZRAKOPLOVNA TEHNIČKA ŠKOLA RUDOLFA PEREŠINA, Rudolfa Fizira 6, 10410 Velika Gorica s naznakom „prijava na natječaj-nastavnik/ica elektrotehničke grupe predmeta“. Natječajna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Nepotpune i /ili nepravodobne prijave neće se razmatrati. Natječaj se objavljuje na mrežnim stranicama i oglasnim pločama HZZ-a te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole. Datum objave natječaja je 11. siječnja 2022. O rezultatima natječaja svi kandidati će biti obaviješteni putem obavijesti na mrežnoj stranici Škole.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119527074
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.