Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.11.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ica biologije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
Kategorija:
Mjesto rada:
Pazin
Rok prijave:
29.11.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
27 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin
Kontakt:
osobni dolazak: ŠETALIŠTE PAZINSKE GIMNAZIJE 11, 52000 PAZIN
pisana zamolba: Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin
e-mailom: [email protected]
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 0 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), članka 9. Pravilnika o radu Gimnazije i strukovne škole Jurja Dobrile, Pazin te članaka 4. i 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin objavljuje: N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ca biologije-1 izvršitelj, na određeno, nepuno radno vrijeme od 27 radnih sati tjedno, odnosno 14 sati neposredno odgojno-obrazovnog rada.
Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natječaj, osim općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ broj: 93/14,. 127/17., 98/19.), moraju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19., 64/20.) te Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“ broj: 1/96., 80/99.). Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti: životopis,
diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
dokaz o državljanstvu,
uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od dana raspisivanja natječaja),
elektronički zapis o radno pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana raspisivanja natječaja).
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat je dužan priloge, odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužna je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi sve potrebne dokaze (članak 103.st.1.Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužna je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju (čl.49.st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji je pravodobno dostavio potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan je pristupiti Intervjuu prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Gimnaziji i strukovnoj školi Jurja Dobrile, Pazin, objavljenom na mrežnoj stranici Škole http:// www.gssjd.hr. Obavijest o datumu i vremenu provođenja Intervjua objavit će se na mrežnoj stranici Škole http://www.gssjd.hr, najmanje tri (3) dana prije dana određenog za provođenje Intervjua. Kandidat prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka, sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam (8) dana od dana objave natječaja (od 21. studenog 2022. do 29. studenog 2022.). Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Škole: Gimnazija i strukovna škola Jurja Dobrile, Pazin, Šetalište Pazinske gimnazije 11, 52000 Pazin, s naznakom „za natječaj“. Prijave se mogu dostaviti i elektroničkom poštom na adresu [email protected] (uz obvezu kandidata da provjeri je li Škola primila njegovu prijavu). Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidat prijavljen na natječaj o rezultatima natječaja bit će obaviješten putem mrežne stranice Škole http://www.gssjd.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu, svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 15. stavku 3. Pravilnika Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole dana 21.studenog 2022. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
128298542
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.