Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 08.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca matematike i računalstva  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Veterinarska škola
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb-Dubrava
Rok prijave:
08.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB-DUBRAVA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Veterinarska škola
Kontakt:
pisana zamolba: VETERINARSKA ŠKOLA, ZAGREB, GJURE PREJCA 2
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) i članka 3. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Veterinarska škola objavljuje
N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa 1. Nastavnik matematike i računalstva, mjesto rada Zagreb 1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad – pripravnike. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu s člankom 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Izrazi koji se koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola.
Uvjeti: Kandidati uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu (Narodne novine 93/14. i 127/17.) moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane člancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema članku 2. Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine 1/96. i 80/99.) Veterinarska škola ne može zaposliti osobu za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoručno potpisanu prijavu potrebno je priložiti: •životopis - dokaz o stupnju i vrsti stečene stručne spreme •dokaz o državljanstvu •potvrda o pedagoško-psihološkoj izobrazbi ukoliko kandidat nije završio nastavnički studij •elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje •uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od dana objave natječaja
Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završenog natječajnog postupka. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat dužan je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Pravo prednosti pri zapošljavanju: Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim zakonima, dužni su u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju propisanu prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranici Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine broj 84/21.), dužni su uz prijavu dostaviti i dokaze iz stavka 1. članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanja prava prednosti: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o invaliditetu, odnosno javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (npr: rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim ispunjavanja traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.) i izjavu da do sad nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi. Ostale napomene Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju dužan je uz prijavu na natječaj priložiti rješenje o priznavanju istovrijednosti sukladno Zakonu o priznavanju istovrijednosti stranih školskih svjedodžbi i diploma ili Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija, odnosno Zakona o reguliranju profesija i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka broj 2016/679 i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine 42/18.) svi dokumenti dostavljeni na natječaj poslani su slobodnom voljom kandidata te se smatra da je kandidat dao privolu za obradu svih podataka, a koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka.
Prijave Rok za dostavu prijave je osam (8) dana od dana objave natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava sve uvjete iz natječaja. Škola će provesti selekcijski postupak (pisana provjera i razgovor s kandidatima). Odabir kandidata prijavljenih na natječaj a koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se selekcijskim postupkom u dva dijela; pisanom provjerom sposobnosti, motivacije i vještina te potom razgovorom s tri najbolje rangirana kandidata na pisanoj provjeri prema odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja koji je dostupan na mrežnim stranicama škole. Smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je ostvario najmanje 50% bodova od ukupnog broja bodova svih članova Povjerenstva. Obavijest o danu i vremenu provođenju selekcijskog postupka te izvorima za pripremu za kandidate koji zadovoljavaju uvjete natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole http://www.ss-veterinarska-zg.skole.hr/ Prijava sa svom traženom dokumentacijom dostavlja se isključivo poštom na adresu: Veterinarska škola, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb, s naznakom „za natječaj“. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljena na mrežnoj stranici škole http://www.ss-veterinarska-zg.skole.hr/ najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka natječaja. Kandidata koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, a ne bude izabran, Škola obavještava o rezultatima natječaja poštom sukladno članku 12. stavak 2. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Veterinarskoj školi. NATJEČAJ JE OBJAVLJEN NA MREŽNIM STRANICAMA VETERINARSKE ŠKOLE I HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE DANA 30. rujna 2022. GODINE.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126864486
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.