Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 16.11.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca likovne umjetnosti i estetike  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kategorija:
Mjesto rada:
Sveti Ivan Zelina
Rok prijave:
16.11.2019.

O poslu

Mjesto rada:
SVETI IVAN ZELINA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
Radno vrijeme:
10 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
SREDNJA ŠKOLA DRAGUTINA STRAŽIMIRA
Kontakt:
pismena zamolba: Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina
Ostale informacije:

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.), članka 16. Pravilnika o radu te članaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Srednje škole Dragutina Stražimira ravnateljica Srednje škole Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10 380 Sveti Ivan Zelina objavljuje: natječaj za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ca likovne umjetnosti i estetike i umjetnosti1 izvršitelj na određeno nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za službenikei namještenike u javnim službama, osim za kandidate s kojima se ne može ugovoriti probni rad –pripravnici. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi za odgojno-obrazovne radnike, Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 1/96 i 80/99). U prijavi na natječaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju će se dostaviti obavijest o datumu, vremenu i načinu procjene odnosno testiranja. Kandidati će o istome biti obavješteni i putem web stranice škole www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/natje_aji najmanje pet dana prije održavanja testiranja. Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti: 1. životopis 2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi 3. rodni list 4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od dana raspisivanja natječaja 5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu (Narodne novine broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ) Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji dužan/a je uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji su dostupni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat/kinja koji/a je pravodobno dostavo/la potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjava uvjete natječaja dužan/a je pristupiti procjeni odnosno testiranju prema odredbama o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (http://www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr/dokumenti). Ako kandidat ne pristupi procjeni odnosno testiranju smatra se da je odustao od prijave na natječaj. Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Rok za podnošenje prijave na natječaj je osam dana od dana objave natječaja. Prijave na natječaj dostavljaju se neposredno ili poštom na adresu Srednja škola Dragutina Stražimira, Gundulićeva 2a, 10380 Sveti Ivan Zelina, s naznakom „za natječaj“. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove (www.ss-dstrazimira-svetiivanzelina.skole.hr) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. U slučaju da se na natječaj prijave kandidati/kinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom propisu,svi će kandidati biti obaviješteni i prema članku 21. stavku 4. Pravilnika.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104245374
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.