Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Nastavnik/ca kemije  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
GOSPODARSKA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
30.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
24 sata tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
GOSPODARSKA ŠKOLA
Kontakt:
pismena zamolba: Vladimira Nazora 38, 40000 Čakovec
Ostale informacije:
GOSPODARSKA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA 38 40 000 Č A K O V E C KLASA: 112-02/20-01/6 URBROJ: 2109-60-01-20-1 Čakovec, 22. rujna 2020. godine Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine” 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. – pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) te Pravilnika o zapošljavanju, Gospodarska škola (u daljenjem tekstu: Škola) raspisuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta nastavnik/ca kemije, 1 izvršitelj/ica, na neodređeno nepuno radno vrijeme od 24 sata tjedno
mjesto rada: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 Čakovec
Opći i posebni uvjeti: Osim općih uvjeta sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane u članku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i u skladu s Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99). Na natječaj za radno mjesto mogu se ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i ženske kandidate. Uz vlastoručno potpisanu prijavu s osobnim podacima na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis,
preslik diplome odnosno dokaza o stručnoj spremi,
preslik dokaza o stečenim pedagoškim kompetencijama,
preslik dokaza o državljanstvu (domovnica),
preslik rodnog lista
uvjerenje nadležnog suda da podnositelj prijave nije pod istragom i da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 3 mjeseca od dana raspisivanja natječaja),
preslik elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 8 dana od dana raspisivanja natječaja.
U prijavi na natječaj kandidati trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te e-mail adresu na koju će mu biti dostavljena obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testiranja) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Dokumentacija se prilaže u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat obvezan je prije zapošljavanja dostaviti izvornike tražene dokumentacije. Sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na procjenu odnosno testiranje koje se provodi sukladno Pravilniku o zapošljavanju Škole objavljenog na sljedećoj poveznici: http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/upload/ss-gospodarska-ck/images/multistatic/283/File/Pravilnik%20o%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati će, najkasnije tri (3) dana prije testiranja, o vremenu i mjestu procjene odnosno testiranja biti obaviješteni putem web stranice Škole http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/ pod Natječaji ili e-maila navedenog u prijavi. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnih propisa Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakonu o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata, Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju invalida, dužni su na to pravo se pozvati u prijavi na natječaj i priložiti dokumentaciju na osnovu koje se to pravo ostvaruje. Da bi ostvarila pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 101. stavaka 1. ‒ 3. i č lanka 102. stavaka 1. ‒ 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) koja u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužna je uz prijavu na ovaj natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze koji su dostupni na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Prijavu s traženom dokumentacijom kandidati podnose u papirnatom obliku i to direktnom dostavom na adresu Škole ili putem pošte u roku od 8 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Škole, a najkasnije do 30. rujna 2020. godine na adresu: Gospodarska škola, Vladimira Nazora 38, 40000 Čakovec s naznakom: „ZA NATJEČAJ – nastavnik/ca kemije“. Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Kandidati će o rezultatima izbora biti obaviješteni u roku od 8 dana od izbora putem web stranice Gospodarske škole http://ss-gospodarska-ck.skole.hr/ pod Natječaji. Iznimno, ako se na natječaj prijavi kandidat ili kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima sve se kandidate izvješćuje istim tekstom obavijesti o rezultatima natječaja pisanom poštanskom pošiljkom, pri čemu se kandidate koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima izvješćuje pisanom preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom. Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Gospodarskoj školi iz Čakovca, kao voditelju zbirke osobnih podataka, da može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene osobne podatke navedene u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka. Napomena: natječaj je objavljen 22. rujna 2020. godine na web stranici Gospodarske škole i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ravnatelj: Renato Vinko, mag. ing. traff
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
109008257
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.