Medicinska sestra/medicinski tehničar  HZZ OGLAS

3 dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
11.08.2022.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:
pisana zamolba: DOM ATILIO GAMBOC UMAG, 154. brigade Hrvatske vojs
Ostale informacije:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 10. lipnja 2022.godine Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19) i članka 43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR Tri (3) izvršitelja (m/ž) na puno neodređeno radno vrijeme UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehničara ili stručni studij sestrinstva
Posebni uvjeti – položen stručni ispit, licenca, poznavanje talijanskog jezika, poznavanje rada na računalu
Probni rad – 3 mjeseca
POGODNOSTI: Osim stimulativnih primanja kandidatima koji ne žive na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn mjesečno. U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi Narodne novine br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 78/19). U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga. Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja),
dokaz o radnom stažu - potvrda HZMO-a te i/ili Ugovor o radu ili Potvrda poslodavca kojom se potvrđuje rad na traženim poslovima
dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu
dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika
dokaz o položenom stručnom ispitu i presliku važeće licence
položen vozački ispit „B“ kategorije ( preslika vozačke dozvole)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od dana objave natječaja)
privola za prikupljanje podataka Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.- 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17, 98/19;84/21) da uz prijavu na natječaj dostave i dokaze iz članka 103. stavka 1. prethodno navedenog Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca. Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati isključivo poštom na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos Medicinska sestra/tehničar – ne otvaraj“ U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju, u obliku navedenom u natječaju.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Natječaj je otvoren 60 (šezdeset) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ-a ispostava Umag. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ravnateljica Doma ____________________ Diana Lekić, mag. oec.
Opis posla: Osim stimulativnih primanja kandidatima koji ne žive na području grada Umaga, Poslodavac nudi i sufinanciranje troškova smještaja do iznosa od 1.500,00 kn mjesečno.
provodi zdravstvenu njegu prema planu i programu procesa zdravstvene njege
vrši njegu nepokretnih, teže pokretnih i inkontinentnih korisnika ili korisnika sa specifičnim potrebama pri održavanju osobne higijene i zadovoljavanju osobnih potreba
dijeli terapiju po nalogu liječnika i glavne sestre; priprema i podjelu medikamentozne enteralne i parenteralne terapije prema uputama liječnika
priprema korisnika za specijalističke preglede i bolničko liječenje (opća priprema za pojedine pretrage, priprema zdravstvene dokumentacije; prema potrebi pratnja korisnika na specijalističke preglede i na bolničko liječenje)
vodi brigu o užoj okolini korisnika
provodi dezinfekciju i sterilizaciju medicinskog pribora (med.instrumenata) i sanitetskog materijala
poduzima mjere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija
vodi potrebne sestrinske dokumentacije i evidencije (sestrinska lista, ostale propisane domske evidencije)
obavezno evidentiranje pruženih usluga korisniku u „Sestrinskom sustavu“ (Nurse Tab) i u programu „Domek“, modul medicinski odjel
sudjeluje u radu s liječnikom opće medicine i ugovornim specijalistima
sudjeluje kod dolaska korisnika u Dom ili njegovog odlaska iz Doma (upoznavanje s kućnim redom)
sudjeluje i provodi primopredaju službe pisanim i usmenim putem
brine se za human odnos prema korisniku i razvija dobre međuljudske odnose
prepoznaje hitna stanja i daje prvu stručnu pomoć - u noćnoj smjeni obvezni su redoviti obilasci korisnika po sobama i pregled zajedničkih prostorija korisnika
samostalno provodi obvezatno stručno usavšavanje
hrani nepokretne korisnike; pomaže korisniku – bolesniku u stjecanju zdravstvenih navika; pruža prvu pomoć do dolaska liječnika
vrši previjanje, toaletu rana i dekubitusa
provodi postupak s umrlim korisnikom u skladu s procedurom
obavlja pismenu i usmenu primopredaju službe pri smjenama
pohranjuje odjeću, obuću, novac i dragocjenosti korisnika (uz zapisnik)
sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite obavlja druge poslove po nalogu voditelja Odjela i Ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
124144369
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.