Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 13.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Magistar/a medicinske biokemije na specijalizaciji iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
13.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Poslodavac:
Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Kontakt:
pisana zamolba: 10000 Zagreb, Vinogradska c.29
Ostale informacije:
Temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine br. 83/15), a sukladno Planu specijalizacija za 2021. odobrenog dopisom Ministarstva zdravstva klasa: 131-01/21-01/150 ur. broj: 534-07-2-3/7-21-02 od 7. lipnja 2021. ravnatelj Kliničkog bolničkog centra raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa zbog provođenja specijalističkog usavršavanja magistra medicinske biokemije na specijalizaciji iz medicinske biokemije i laboratorijske medicine u Klinički zavod za kemiju; lokacija Vinogradska c. 29 - 1 izvršitelj
Uvjeti završen integrirani prediplomski i diplomski sveučilišni studij medicinske biokemije,
odobrenje za samostalan rad (licenca) / potvrda komore da su predani dokumenti za izradu odobrenja za samostalan rad (licence).
U prijavi na natječaj pristupnici trebaju uz životopis i zamolbu (obavezno navesti adresu elektroničke pošte, broj mobitela i numerirani popis priložene dokumentacije) dostaviti neovjerene preslike slijedećih dokumenata: dokaza o državljanstvu,
osobne iskaznice,
vjenčanog ili rodnog lista i sl. (ukoliko osobni podaci nisu istovjetni na priloženim dokumentima)
potvrde o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci)
diplome,
prijepisa položenih ispita na studiju,
uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za sve pristupnike koji su upisali fakultet prije akademske godine 2013./2014.),
važećeg odobrenja za samostalni rad.

Radi utvrđivanja redoslijeda, pristupnici uz prijavu dostavljaju i: neovjerenu presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija i duljini trajanja studija,
neovjerenu presliku nagrade za vrijeme studija,
neovjerenu presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
popis i presliku objavljenih radova s područja struke s naznakom mjesta i godine objave. Priložene preslike objavljenih radova biti će pregledane i bodovane.
neovjerenu presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi,
potvrdu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu (iz kojeg se vidi početak i kraj radnog staža), izdanu u natječajnom roku, ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti / bolničkoj zdravstvenoj ustanovi.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17) na ovaj natječaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz članka 49. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Pozivaju se pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl.102. st. 1-3 Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21) da dostave dokaze iz čl. 103., st.1. navedenog zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju. Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Pristupnici koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužni su se pozvati na čl. 9. istog zakona te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze o priznatom statusu osobe sa invaliditetom sukladno Pravilniku o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom. Napomena: Prijavom na natječaj dajete privolu za obradu Vaših osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka KBC Sestre milosrdnice jamči svakom prijavljenom kandidatu da će dostavljenu dokumentaciju koristiti isključivo u svrhu provođenja postupka zapošljavanja. Sve pristigle prijave adekvatno će biti zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima previđenim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29, poštom (ako se podnose zadnji dan poslati preporučeno) ili osobnom dostavom na urudžbeni zapisnik, s naznakom «Natječaj za specijalizaciju» u roku od 8 dana od objave natječaja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Sa svim pristupnicima obavit će se psihološko testiranje. Pozivi za testiranje biti će objavljeni na internetskoj stranici www.kbcsm.hr. Nakon testiranja sa svim pristupnicima obavit će se razgovor. Na razgovoru su pristupnici obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike dokumenata, ako to od njih Povjerenstvo zatraži. O terminima razgovora i objavljivanja liste rezultata svaki pristupnik će biti obaviješten putem elektroničke pošte pa je obavezno na zamolbi navesti adresu elektroničke pošte i telefonski broj na kojem je pristupnik dostupan. Odluka o izboru specijalizanata javno se objavljuje na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Zagreb, Vinogradska cesta 29 – www.kbcsm.hr. S izabranim pristupnikom sklapa se Ugovor o radu uz ugovorni probni rad u trajanju od šest mjeseci i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama. Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice pridržava pravo poništenja natječaja u cijelosti ili djelomično bez obrazloženja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133911122
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.