Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Kućni majstor/kućna majstorica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kategorija:
Mjesto rada:
Umag-Umago
Rok prijave:
07.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
UMAG-UMAGO, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Poznavanje stranih jezika:
Talijanski jezik
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike osnove korištenja računala u Windows okruženju
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Dom za starije i nemoćne osobe 'Atilio Gamboc' Umag
Kontakt:
pisana zamolba: Dom Atilio Gamboc Umag 154. brigade Hrvatske vojsk
Ostale informacije:
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE „ATILIO GAMBOC“ UMAG CENTRO PER ANZIANI E DISABILI „ATILIO GAMBOC“ UMAGO ULICA 154. BRIGADE HRVATSKE VOJSKE 5 52470 UMAG OIB: 72427815354 U Umagu, 23.05.2022. Temeljem članka 212. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19) i članka 43. Statuta Doma, Zaključka Gradonačelnika i suglasnosti Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag, ravnateljica Doma raspisuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos KUĆNI MAJSTOR Jedan (1) izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme, u punom radnom vremenu UVJETI ZA PRIJEM U RADNI ODNOS:
Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa (punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima) te sljedeće posebne uvjete: AD 1. KUĆNI MAJSTOR Stručna sprema – završeno srednjoškolsko obrazovanje elektro, strojarskog ili drugog tehničkog smjera
Posebni uvjeti – poznavanje rada na računalu, poznavanje talijanskog jezika, položen ispit za kotlovničara
Probni rad – 3 mjeseca
Odgovornost – Ravnatelju
U radni odnos ne može biti primljena osoba kod koje se utvrdi da za to postoje zapreke iz članka 213. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17,130/17 i 78/19). U radni odnos mogu biti primljene i osobe koje ne poznaju rad na računalu ili talijanski jezik, uz obvezu da u zahtijevanom roku od strane Poslodavca steknu potvrdu o poznavanju istoga.
Sa kandidatima prijavljenim na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete a koji temeljem kompetencija navedenih u životopisu uđu u uži krug izbora, Ravnateljica i Upravno vijeće Doma ili posebno Povjerenstvo koje će biti oformljeno za provedbu natječajnog postupka, obaviti će intervju, o čemu će kandidati biti obaviješteni pismenim putem. Ako kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. kandidat ne pristupi intervjuu u utvrđeno vrijeme, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i priložiti odgovarajuće isprave kao dokaz o statusu te druge dokaze sukladno posebnom zakonu kojim je uređeno to pravo, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“ broj 121/17.98/19) , čl. 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 32/19;57/92;77/92;27/93;2/94;76/94;108/95;108/96;82/01;103/03;148/13 i 98/19), čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13;152/14;39/18 i 32/20) dužan se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz ovog oglasa i sve potrebne dokaze navedene na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, dostupno putem poveznice: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju mogu se potražiti na sljedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9 Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta ovim oglasom, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. OBVEZNA DOKUMENTACIJA: Uz prijavu na Natječaj kandidati moraju dostaviti slijedeće dokumente: životopis
presliku osobne iskaznice,
presliku diplome/svjedodžbeo završenoj školi (dokaz stručnosti prema uvjetima iz Natječaja), - obična preslika
dokaz o položenom ispitu za kotlovničara
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), odnosno potvrdu za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda HZMO ( ne starije od 30 dana, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)- obična preslika
dokaz ili izjavu o poznavanju rada na računalu (certifikat o poznavanju rada na računalu koji se priznaje u zemljama EU ili uvjerenje o osposobljenosti za na računalu/tečaj informatike iz kojeg je vidljivo da su obuhvaćene osnove rada na računalu (Windows, Microsoft Word; Microsoft Exce, Outlookili svjedodžbu odgovarajućeg razreda srednje škole ili studija iz koje je vidljivo da je uspješno položen predmet informatike – obična preslika
dokaz ili izjavu o poznavanju talijanskog jezika – svjedodžbe svih razreda osnovne ili srednje škole u kojima je kao predmet položen talijanski jezik ili odgovarajuća svjedodžba (certifikat) o završenom tečaju talijanskog jezika A1 stupnja – obična preslika
elektronički zapis ili obična preslika uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od tri mjeseca, računajući od dana objave oglasa na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje). Ugovor o radu sklapa se uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca. Prijave na Natječaj s potrebnim dokazima o ispunjenju uvjeta slati na adresu: Dom za starije i nemoćne osobe „Atilio Gamboc“ Umag Ulica 154. brigade Hrvatske vojske br. 5. 52470 Umag „Prijava po Natječaju za prijem u radni odnos – ne otvaraj“
U razmatranje će se uzeti samo pravovaljane i pravovremeno pristigle prijave. Pravovaljana prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu, u obliku navedenom u oglasu.
Osoba koja nije podnijela pravovaljanu i pravodobnu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se prijavljenim kandidatom, a toj osobi će biti dostavljena pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na oglas. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti. Oglas je otvoren 15 (petnaest) dana od dana objave na mrežnim stranicama www.umag.hr; www.dom-umag.hr; www.hzz.hr; www.burza rada hr te oglasnim pločama Grada Umaga, Doma „Atilio Gamboc“ Umag i HZZ-a ispostava Umag. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku, dostavom obavijesti o prijemu na rad izabranog kandidata ili dostavom odluke o poništenju oglasa. Ravnateljica: ____________________ Diana Lekić, dipl. oec.
Opis posla: izrađuje godišnji plan i program aktivnosti i izrađuje izvješće o izvršenim aktivnostima
nabavlja svu potrebnu robu i materijal, rezervne dijelove za rad tehničke službe
vodi evidenciju materijalnog knjigovodstva i svu drugu potrebnu dokumentaciju vezanu za prijem i izdavanje robe iz skladišta tehničke službe
vodi brigu i odgovoran je za ispravno uskladištenje robe, rezervnog materijala te za čistoću i održavanje skladišta
vrši popravke u zgradi (stolarija, bojanje prostorija i drugo)
organizira hortikulturne radove u parku Doma; prevozi robu, materijal, korisnike i osoblje Doma, a na temelju nalog Ravnatelja
obavlja poslove kotlovničara (potrebni pregledi, dnevnik rada, dnevnik servisiranja)
održava i vozi službeno vozilo
kontrolira i surađuje s odgovarajućim servisima u vezi popravka koji nisu u kompetenciji službe održavanja Doma (lift, službena vozila,dimnjačari)
surađuje s inspekcijskim službama i osiguravajućim društvima
održava klima uređaje, plinske stanice, instalacije, stolariju, vozni park i objekat u cjelini
utvrđuje potrebe energenata-nafte, plina, benzina te stanja istih i vodi mjesečnu evidenciju potrošnje energenata
brine o ispravnost protupožarnih aparata, hidranata, vatro-dojave i sl. (poslovi protupožarne zaštite)
izrađuje mjesečne planove rada te mjesečne izvještaje o radu
obavlja poslove zaštite na radu
otklanja upisane kvarove u „Knjizi kvarova“
obavlja poslove vrtlara
obavlja poslove dostave gotovih obroka po potrebi
sudjeluje u organiziranju protupožarne zaštite obavlja i druge poslove po nalogu Ravnatelja
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123602351
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.