Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Konzervator/ica - restaurator/ica viši/a konzervator/ica - restaurator/ica savjetnik/ca  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ETNOGRAFSKI MUZEJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
05.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
Djelomično
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
ETNOGRAFSKI MUZEJ
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Mažuranića 14, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 33. Statuta Etnografskog muzeja (Pročišćeni tekst od 28.1.2021.) uz prethodnu suglasnost Grada Zagreba, Gradski ured za kulturu, međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Klasa: 611-01/23-015/3, Urbroj: 251-08-32/002-23-4 od 9.3.2023. godine, ravnateljica Etnografskog muzeja raspisuje J A V N I N A T J E Č A J za radno mjesto KONZERVATOR-RESTAURATOR / VIŠI KONZERVATOR–RESTAURATOR / KONZERVATOR–RESTAURATOR SAVJETNIK – 2 izvršitelja Vrsta zaposlenja: neodređeno Smještaj: nema smještaja Naknada za prijevoz: djelomična naknada Radno vrijeme: puno radno vrijeme Raspored radnog vremena: prijepodne Uvjeti za obavljanje poslova: • završen restauratorski preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine« br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 60/15 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 131/17), • položen stručni ispit za muzejsko zvanje konzervator - restaurator / stečeno stručno muzejsko zvanje viši konzervator - restaurator / stečeno stručno muzejsko zvanje konzervator – restaurator savjetnik, • najmanje 1 godina radnog iskustva na poslovima konzervacije i restauracije, osobito materijala od drva, metala ili keramike, • poznavanje najmanje jednog svjetskog jezika, • poželjan vozački ispit B kategorije, • poznavanje rada na aplikacijama u sastavu Microsoft Office programskog paketa, • poznavanje rada na softverskim sustavima vezanim uz muzejske baze podataka.
Opis poslova: Sukladno Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja od 13.06.2018. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja od 31.1.2019. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja od 29.1.2020. godine, Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja od 5.10.2021. godine (točka 4.5.) te Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Etnografskog muzeja od 14.10.2022. godine, objavljenih na poveznici: https://emz.hr/pravo-na-pristup-informacijama/ Probni rad: 6 mjeseci. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona odnosno mobitela te adresu elektroničke pošte. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 1. životopis (potpisan od strane prijavitelja/prijaviteljice) 2. motivacijsko pismo 3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice/putovnice/vojne iskaznice/domovnice) 4. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe) 5. dokaz o položenom stručnom ispitu za muzejsko zvanje konzervator - restaurator / stečenom stručnom muzejskom zvanju viši konzervator - restaurator / stečenom stručnom muzejskom zvanju konzervator – restaurator savjetnik, 6. dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedodžbe srednje škole/potvrde škole stranih jezika/indeksa/diplome fakulteta) 7. dokaz o radnom iskustvu, ne stariji od 1 mjeseca (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.) 8. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne smije biti starije od 15 dana od podnošenja prijave) Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije sklapanja ugovora o radu kandidat/kandidatkinja predočit će izvornik. Ukoliko kandidat uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista). Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Temeljem članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17, 98/19 i 84/21) i članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, 84/21), kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti dužni su dostaviti sve dokaze iz citiranih odredbi Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/pristup-informacijama/835 Kandidat koji se, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20), poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja, dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se razgovor (intervju) s Povjerenstvom za provedbu natječaja. Poželjno je da kandidat na razgovor donese izvješća o dosadašnjem radu na konzervaciji i restauraciji, osobito materijala od drva, metala i keramike. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj. Na web stranici Muzeja, najmanje pet dana prije održavanja razgovora, bit će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja razgovora, te popis lozinki kandidata koji imaju pravo pristupiti razgovoru. Lozinka se sastoji od prvog slova imena i prvog slova prezimena i 5 zadnjih brojeva OIB-a (npr. Pero Perić 12345678901 – PP78901). Nakon provedenog razgovora, Povjerenstvo će predložiti ravnateljici sklapanje ugovora o radu s kandidatom koji ostvari najbolji rezultat nakon provedenog cjelokupnog natječajnog procesa. Prijave s prilozima dostavljaju se preporučeno poštom i/ili neposredno na adresu: Etnografski muzej, Trg Mažuranića 14, 10 000 Zagreb, s obveznom naznakom »Za natječaj – konzervator-restaurator« u roku od 15 dana od objave natječaja na službenim internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih isprava o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijema u radni odnos. U slučaju opravdanog razloga rok za dostavu isprava može se produžiti za najviše tri dana. Troškove izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti snosi Etnografski muzej. Poslodavac će zatražiti potvrdu/uvjerenje iz kaznene evidencije od nadležnog Ministarstva samo za predloženog kandidata. Provoditelj natječaja zadržava pravo ne izabrati nijednog kandidata i poništiti natječaj. Prijavom na javni natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi, kao i dokumentacije dostavljene prijavom, u svrhu odabira kandidata i privolu na dostavu obavijesti o rezultatima koja se dostavlja svim kandidatima, uključujući ime i prezime kandidata te struku. Prikupljeni osobni podaci obrađivat će se u skladu s važećim propisima, odnosno sa Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016., te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18). Sukladno čl. 10.st.1.toč.10. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) o rezultatu natječaja, kandidati i javnost će biti obaviješteni putem web stranice Etnografskog muzeja https://emz.hr/.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131521831
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.