Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 27.01.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/ložač (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kategorija:
Mjesto rada:
Zlatar
Rok prijave:
27.01.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZLATAR, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
Osnovna škola Ante Kovačića
Kontakt:
pisana zamolba: na adresu navedenu u tekstu NATJEČAJA
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), članka 13. Pravilnika o radu (KLASA: 003-05/21-01/1, URBROJ: 2211/01-380-31-21-1 od 16. travnja 2021.) i članka 2. i 3. Pravilnika o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (KLASA: 003-05/19-01/2, URBROJ: 2211/01-380-31-19-1 od 7. ožujka 2019., u daljnjem tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar objavljuje N A T J E Č A J za zapošljavanje Radno mjesto: domar/ložač (m/ž) - 1 izvršitelj na neodređeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar, Područna škola Donja Batina i Područna škola Martinščina Uvjeti: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), posebne uvjete prema članku 10. Pravilnika o radu Osnovne škola Ante Kovačića, Zlatar, i članku 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima („Narodne novine“ broj 88/14., 20/15.): - završena srednja škola tehničke struke - položen stručni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima Uz prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: - životopis - dokaz o državljanstvu - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci) - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidati potrebne dokumente dostavljaju u neovjerenim preslikama. Odabrani kandidat, prije sklapanja ugovora o radu, dužan je dostaviti originalne dokumente ili preslike ovjerene od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09 i 120/16.). Izabrani kandidat bit će naknadno upućen od stane poslodavca na liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u školi ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti potrebne dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva. Prednost, u odnosu na ostale kandidate, ima samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17. i 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja s popisom dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48. stavcima 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. stavka 1. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rada koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 10/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Testiranje kandidata: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u Osnovnoj školi Ante Kovačića, Zlatar za kandidate obvezno je testiranje. Testiranju mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i čije su prijave pravodobne i potpune. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/ najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata/kinja za testiranje, provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima: - Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) Prijavom na ovaj natječaj kandidat je suglasan i daje privolu za obradu danih osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka. Izrazi koji se u ovom natječaju koriste u muškom rodu neutralni su i odnose se na osobe oba spola. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili poštom u roku osam dana od dana objave natječaja na adresu: Osnovna škola Ante Kovačića, V. Nazora 1, 49250 Zlatar, s naznakom „za natječaj“. Natječaj je objavljen dana 19. siječnja 2022. godine. Rezultati natječaja bit će objavljeni u zakonskom roku na web stranici Škole na poveznici: http://os-akovacica-zlatar.skole.hr/
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
119872167
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.