Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 05.12.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar - ložač m/ž  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC
Kategorija:
Mjesto rada:
Lipovac
Rok prijave:
05.12.2020.

O poslu

Mjesto rada:
LIPOVAC, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC
Kontakt:
pismena zamolba: CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC CVJETNO NASELJE 8 32246 LIPOVAC KLASA:112-07/20-02/93 URBROJ:2188-30-01-20-1 LIPOVAC, 27.11.2020. Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18. i 98/19.), ravnatelj Osnovne škole Lipovac, Cvjetno naselje 8, Lipovac, objavljuje NATJEČAJ za radno mjesto DOMAR – LOŽAČ - RUKOVATELJ CENTRALNOG GRIJANJA – 1 (jedan) izvršitelj, na neodređeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Lipovac, Cvjetno naselje 8 Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu, radnik mora ispunjavati i posebne uvjete za rukovatelja centralnog grijanja sukladno čl. 24. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15): - završena srednja škola - uvjerenje o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova i radnih zadataka rukovatelja centralnog grijanja - uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja Izabrani kandidat bit će upućen od strane poslodavca na prethodni liječnički pregled radi stjecanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja prije sklapanja ugovora o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Lipovac, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti: - životopis, - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice), - dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja, - dokaz o položenom stručnom ispitu za rukovatelja centralnog grijanja, - dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne starije od dana objave natječaja), - dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja). Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka. Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike traženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se isključivo poštom na adresu: OSNOVNA ŠKOLA LIPOVAC, CVJETNO NASELJE 8, 32246 LIPOVAC s naznakom: „Natječaj domar – ložač – rukovatelj centralnog grijanja “. Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja. Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i na ženske osobe. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je uz prijavu priložiti sve propisane dokaze prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17. i 98/19.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, Dodatne informacije o gore navedenim dokazima potražite na sljedećoj stranici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao prethodni radni odnos. VREDNOVANJE KANDIDATA: Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Lipovac, za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se prethodno vrednovanje (pisana provjera znanja – testiranje, praktična provjera znanja, sposobnosti i vještina, te razgovor s kandidatom – intervju). Područja provjere kandidata, pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, vrijeme i mjesto održavanja testiranja te rok za objavu vremena i mjesta testiranja, kao i druge obavijesti vezane uz natječaj, bit će objavljeni na web stranici Škole na poveznici: http://os-lipovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJI“. Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnatelj Osnovne škole Lipovac. Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na vrednovanje. Kandidati su obvezni pristupiti pisanoj provjeri znanja - testiranju. Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom. Natječaj je objavljen dana 27. studenog 2020. godine, na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac, http://os-lipovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJ“ i na oglasnoj ploči Osnovne škole Lipovac, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, a traje do 05. prosinca 2020. godine. Sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.), prijavom na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Lipovac, Cvjetno naselje 8, Lipovac za prikupljanje i obradu osobnih podataka kandidata iz natječajne dokumentacije, te objavu istih na web stranici Škole, a sve u svrhu provedbe ovog natječaja za zapošljavanje. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici Osnovne škole Lipovac, http://os-lipovac.skole.hr/ u rubrici pod nazivom „NATJEČAJ“ u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata. Ravnatelj: __________________ Grgur Jurković, prof.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
110294433
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.