Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 07.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/ka - pomoćni radnik/ca  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kategorija:
Mjesto rada:
Vodice
Rok prijave:
07.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
VODICE, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DJEČJI VRTIĆ TAMARIS
Kontakt:
pisana zamolba: Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22), u vezi članka 16. točke 8. podtočke 8.1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Tamaris Vodice (KLASA: 011-03/23-01/01 URBROJ: 2182-4-1-02-23-1), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Tamaris Vodice, na 15. sjednici održanoj dana 29. ožujka 2023. godine, objavljuje

Natječaj za radno mjesto
Domar - pomoćni radnik
- 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od šest mjeseci.
UVJETI:
- završena srednja stručna sprema (elektrotehničar, stolar, vodoinstalater ili automehaničar),
- položen vozački ispit "B" kategorije.
Kandidati na natječaj su dužni priložiti slijedeće: prijava na natječaj koja mora biti vlastoručno potpisana,
životopis,
dokaz o državljanstvu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba),
dokaz o dosadašnjem radnom stažu (potvrda ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ne stariji od dana objave natječaja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja,
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak, (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju „Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) ne starije od dana objave natječaja,
dokaz o položenom ispitu za vozača "B" kategorije (vozačka dozvola).
Navedeni dokazi se prilažu u izvorniku ili presliku koji ne moraju biti ovjereni, u kojem slučaju će izabrani kandidat prije sklapanja Ugovora o radu predočiti izvornike.
U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime kandidata, adresu stanovanja, kontakt broj mobitela/telefona i po mogućnosti adresu elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Kandidati su dužni priložiti dokaz o promjeni prezimena/imena ukoliko je došlo do promjene u odnosu na priloženu dokumentaciju.
Izabrani kandidat pozvati će se u primjerenom roku, a prije sklapanja ugovora o radu, da dostavi Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta od ovlaštene zdravstvene ustanove medicine rada.
Za izabranog kandidata kod preostalih nadležnih tijela, pribaviti će se dokazi da ne postoje zapreke u vezi zasnivanja radnog odnosa prema članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine", broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) do zasnivanja radnog odnosa, odnosno prije sklapanja Ugovora o radu.
Na natječaj se mogu javiti ravnopravno osobe oba spola.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, te da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) dužan je dostaviti sve potrebne dokaze iz članka 103. citiranog Zakona, a dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz predmetnog natječaja te priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz dokaz o invaliditetu, dostaviti i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan je dostaviti dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca.
Prijavom na ovaj Natječaj kandidat se smatra suglasan u vezi obrade osobnih podataka iz natječajne dokumentacije, a koji će se obrađivati ​​isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka.
Kandidatom, prijavljenim na natječaj, smatra se samo osoba koja podnese pravoobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Potpuna prijava smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju.
Nepravodobne i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će kandidati nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.
Kandidati koji su podnijeli nepotpune ili nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Kandidati čija prijava nije pravodobna i potpuna ili koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog natječaja o tome će biti obaviješteni pisanim putem.
Natječajni postupak obvezno obuhvaća prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua.
Samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a koji ispunjavaju formalne uvjete iz predmetnog natječaja, mogu pristupiti intervjuu.
Prethodno provjeravanje sposobnosti kandidata putem intervjua obavlja tročlano povjerenstvo imenovano od strane ravnateljice vrtića.
Intervju se provodi osobnim razgovorom povjerenstva sa svakim pojedinim kandidatom ponaosob, a utvrđuju se interesi, profesionalni ciljevi i motivacija kandidata za rad, odnosno za obavljanje poslova određenog radnog mjesta.
Svaki intervju se boduje bodovima od 1 do 20, na način da svaki član povjerenstva boduje kandidata, od 1 do 20, te se zbroj njihovih bodova dijeli s brojem članova povjerenstva, i dobiveni iznos čini (prosjek) bodovne ocjene (na dvije decimale).
Ukoliko je prosjek bodovne ocjene 0,50 ili prelazi 0,50 onda se broj dodijeljenih bodova zaokružuje na veći broj (npr. 7,50 ili 7,52 se zaokružuje na 8 bodova), a ukoliko je manji od 0,50 onda se dodijeli bodovi zaokružuju na manji broj (npr. 7,49 zaokružuje se na 7 bodova).
Smatra se da su kandidati zadovoljili na prethodnoj provjeri sposobnosti ako su ostvarili najmanje 10 (deset) bodova na intervjuu.
Nakon provedene prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua, povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rang listu kandidata prema ostvarenom broju bodova.
Na oglasnoj ploči Vrtića i web stranici vrtića www.dvtamaris.hr biti će objavljen Poziv na održavanje prethodne provjere sposobnosti kandidata putem intervjua, najmanje 3 dana prije održavanja prethodne provjere sposobnosti kandidata.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti kandidata putem intervjua, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.
Rok za podnošenje prijave kandidata je 8 (osam) dana od dana objave ovog natječaja.
Prijavu na natječaj s obveznom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu: Dječji vrtić Tamaris Vodice, Fra Pija Fržopa 2, 22211 Vodice, s naznakom: „Prijava na natječaj domar-pomoćni radnik na neodređeno vrijeme“.
Ovaj natječaj objavit će se na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Dječjeg vrtića Tamaris Vodice.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u roku od 60 (šezdeset) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

KLASA: 112-04/23-01/04
URBROJ: 2182-4-1-02-23-2
Vodice, 29. ožujka 2023. godine


UPRAVNO VIJEĆE
DJEČJEG VRTIĆA TAMARIS VODICE


PREDSJEDNIK
Hrvoje Perica
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131896775
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.