Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/ka - ložač/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
02.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI
Kontakt:
osobni dolazak: OŠ GRAČANI,GRAČANI 4A, 10000 ZAGREB
pisana zamolba: OŠ Gračani, Gračani 4a, 10000 Zagreb
Ostale informacije:
Dana 25. siječnja 2023. godine OSNOVNA ŠKOLA GRAČANI, Gračani 4a, Zagreb, temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi( NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22.)- dalje u tekstu Zakona, Pravilnika o radu Osnovne škole Gračani i članaka 6. i 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Gračani- dalje u tekstu Pravilnika, raspisuje

N A T J E Č A J - za popunu radnog mjesta domar/ka ložač – 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada od dva mjeseca
U V J E T I N A T J E Č A J A Uvjeti: uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete propisane člankom 106. Zakona i čl. 24. i 25. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (NN 88/14 i 20/15): završena srednja škola tehničke struke uvjerenje o osposobljenosti za rukovatelja centralnog grijanja odnosno ložača centralnog grijanja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova rukovatelja centralnog grijanja
Kandidati su obvezni priložiti - vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj koja sadrži osobne podatke podnositelja prijave ( osobno ime, adresu stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, e- mail adresu) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje - životopis - diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi - dokaz o državljanstvu - uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreke za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja, ne starije od dana raspisivanja natječaja - elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - dokaze o pravu prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima (kandidat je dužan u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva)
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti temeljem članka 101. stavak 1.-3. i 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji( NN 121/17, 98/19, 84/21.) dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuje ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19, 84/21), a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – Sidrohttps://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ( NN 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca ( rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 47. i 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz domovinskog rata (NN 84/21.) a koji su objavljeni na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja – https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf - u skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. 04. 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18.) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje. Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17). Prijave s odgovarajućom dokumentacijom dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja neposredno ili poštom na adresu škole: Osnovna škola Gračani, Zagreb, Gračani 4a, s naznakom „Za natječaj- domar/ka ložač“ u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani kandidat/inja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu ( NN 78/93, 29/94, 162/98, 16/07, 75/09, 120/16, 57/22). Nepotpune i nepravodobno pristigle prijave neće se razmatrati. Kandidati koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja dužni su pristupiti procjeni odnosno testiranju. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će se usmena procjena. Škola će listu kandidata i odluku o vremenu, mjestu, području, obliku i trajanju procjene objaviti na mrežnoj stranici Škole u izborniku „Natječaji“, najkasnije tri dana prije dana određenog za procjenu. Procjena odnosno testiranje provest će se sukladno odredbama Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Gračani. Kandidati se neće posebno pozivati na procjenu te ukoliko se ne pojave na procjeni smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj. Osobe koje ne ulaze na listu kandidata škola ne obavještava o razlozima. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem mrežne stranice Škole u izborniku „Natječaji“ u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129774310
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.