Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 29.09.2020. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Domar/domarka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC
Kategorija:
Mjesto rada:
Đurmanec
Rok prijave:
29.09.2020.

O poslu

Mjesto rada:
ĐURMANEC, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 3 godine
Srednja škola 4 godine
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
OSNOVNA ŠKOLA ĐURMANEC
Kontakt:
pismena zamolba: Đurmanec, Đurmanec 49
Ostale informacije:
Osnovna škola Đurmanec na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), dana 17. rujna 2020.godine raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto: DOMAR
1 izvršitelj/ica na neodređeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) Rad u Osnovnoj školi Đurmanec, Đurmanec 49, 49225 Đurmanec
Uvjeti: Uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 98/19 i 64/20) i čl. 10. Pravilnika o radu Osnovne škole Đurmanec (http://os-djurmanec.skole.hr/dokumenti/akti_skole) Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu i prebivalištu (presliku osobne iskaznice i domovnice)
dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi)
dokaz o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grijanja (ako ga ima)
potvrdu o stažu (zapis iz matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak prema čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
Dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije (preslika vozačke dozvole - ako ju ima)
Navedene isprave dostavljaju se u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu po završetku natječajnog postupka. Odabrani kandidat je prije sklapanja ugovora o radu dužan navedene isprave dostaviti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici sukladno Zakonu o javnom bilježništvu. Prijavnom na natječaj, kandidat daje privolu Osnovnoj školi Đurmanec za obradu osobnih podataka koji su navedeni u ispravama, a za potrebe provedbe natječajnog postupka u skladu s važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s objavom osobnih podataka (imena i prezimena) na mrežnoj stranici škole u svrhu obavještavanja o tijeku i rezultatima natječajnog postupka.
Prijave se podnose na: Osnovna škola Đurmanec Đurmanec 49 49225 Đurmanec s naznakom „Za natječaj - domar“ ili na mail adresu: ured@os-djurmanec.skole.hr Prijave slati isključivo poštom ili na e – mail adresu Škole. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti svu propisanu dokumentaciju o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Sukladno odredbi članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u nastavku je poveznica na internetsku stranicu ministarstva nadležnog za branitelje na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Obavijest o rezultatima izbora: u roku 15 dana od dana donošenja odluke o izboru na mrežnim stranicama OŠ Đurmanec u rubrici ˝Natječaji˝
Kandidatom prijavljenim na natječaj će se smatrati samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muške i ženske osobe. Natječaj vrijedi od 18.9.2020. do 29.9.2020. godine. Testiranje kandidata Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja te čije su prijave pravodobne i potpune provest će provjera znanja sukladno Pravilniku o načinu i postupku kojim se svim kandidatima za zapošljavanje osigurava jednaka dostupnost javnim službama pod jednakim uvjetima te vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj Osnovne škole Đurmanec - http://www.os-djurmanec.skole.hr/upload/os-djurmanec/images/static3/1057/attachment/Pravilnik_o_zaposljavanju.pdf Komisija za provedbu natječaja će istovremeno s objavom natječaja na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝NATJEČAJI˝ objaviti: - pravne izvore - sadržaj i način testiranja kandidata Komisija za provedbu natječaja će na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝NATJEČAJI˝ i na oglasnoj ploči škole objaviti mjesto i vrijeme održavanja testiranja, najmanje 5 dana prije dana održavanja testiranja. O rezultatima natječaja kandidati će biti informirani putem obavijesti na mrežnoj stranici škole u rubrici ˝Natječaji˝.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
108946951
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.