Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 04.10.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/ica medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
Kategorija:
Mjesto rada:
Retkovci
Rok prijave:
04.10.2023.

O poslu

Mjesto rada:
RETKOVCI, VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA VINKOVCI
Kontakt:
pisana zamolba: VINKOVCI, K. ZVONIMIRA 53
Ostale informacije:
"DOM ZDRAVLJA VINKOVCI"
V I N K O V C I
Klasa: 112-02-/23-46/01
Ur. broj: 2196-89-1/20-23-1
Vinkovci, 20.09.2023.

Temeljem čl. 25. Statuta "Doma zdravlja Vinkovci" ravnatelj raspisuje
N A T J E Č A J
za zasnivanje radnog odnosa
1. DOKTOR MEDICINE M/Ž 2 IZVRŠITELJA
- NA ODREĐENO VRIJEME ( zamjena za porodni dopust)
- mjesto rada: Tordinci
- mjesto rada: Retkovci
UVJETI:
- završen Medicinski fakultet
- 1 godina radnog iskustva*
- odobrenje za samostalan rad
- položen stručni ispit *
* radno iskustvo u struci i položen stručni ispit ne primjenjuje se na radnike koji su sukladno stečenom obrazovanju oslobođeni obveze pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita
UZ PRIJAVU PRILOŽITI:
- životopis
- presliku diplome
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za one koji imaju obvezu polaganja)
- presliku odobrenja za samostalan rad
- presliku domovnice
- elektronički ispis podataka HZMO-a o radno-pravnom statusu (ne stariji od dana objave
natječaja)
- presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza, u slučaju ako je došlo do promjene
prezimena kandidata
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
U prijavu na natječaj kandidati su dužni navesti osobne podatke (ime i prezime, adresu stanovanja, broj telefona, e-mail adresu).
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se na adresu:
"DOM ZDRAVLJA VINKOVCI", K. ZVONIMIRA 53, 32100 VINKOVCI
uz naznaku: "Prijava na natječaj DOKTOR MEDICINE - ____________________"
Kandidati koji se prijavljuju na oba radna mjesta, dužni su dostaviti posebnu ( odvojenu) prijavu za svako radno mjesto za koje se prijavljuju.
Osoba koja nije podnijela pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj, o čemu će dobiti pisanu obavijest.
S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, po potrebi, ovisno o broju prijavljenih kandidata provest će se testiranje ili razgovor.
Za kandidate koji se ne odazovu pozivu na testiranje/razgovor, smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i više se ne smatraju kandidatima.
O načinu provođenja testiranja/razgovora, izvorima za pripremanje kandidata, vremenu testiranja/razgovora, te eventualnom prilaganju dodatne potrebne dokumentacije, kandidati će biti obaviješteni objavama na službenoj web stranici Doma zdravlja Vinkovci ( www.dzvk.hr)
Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Vinkovci kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka, sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog zakona, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca, te ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17,98/19, 84/21), članku 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/12), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 32/20) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa čl. 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i čl 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjenju traženih uvjeta priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom kao i dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca
Rok za podnošenje prijava je 04. listopada 2023.godine, bez obzira na način dostave. Natječaj se istovremeno objavljuje na web stranici Doma zdravlja Vinkovci i stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
O rezultatima natječaja svi kandidati bit će obaviješteni u zakonskom roku putem službene web stranice Doma zdravlja Vinkovci ( www.dzvk.hr)
Do donošenja odluke o izboru, Dom zdravlja Vinkovci zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
Izabrani kandidati bit će pozvani da prije zaključivanja ugovora o radu predoče izvornike traženih dokumenata, kao i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.
R a v n a t e l j:
Petar Kulić,univ.spec.oec.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
136780037
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.