Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 02.06.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica medicine-specijalizant/specijalizantica iz obiteljske medicine  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
02.06.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije
Kontakt:
pisana zamolba: Dom zdravlja KZŽ, Mirka Crkvenca 1, Krapina
Ostale informacije:
Temeljem članka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), a sukladno Planu specijalizacija Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2020. do 2024. godine i Izmjeni plana specijalizacija za 2021.g., te Odluci Ministarstva zdravstva RH o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 03.05.2022. godine,ravnateljica raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme 7 (sedam) doktora medicine ( m/ž) radi upućivanja na specijalizaciju iz medicine rada i sporta – jedna (1) specijalizacija
fizikalne medicine i rehabilitacije – jedna (1) specijalizacija
obiteljske medicine – tri (3) specijalizacije
ginekologije i opstetricije – jedna (1) specijalizacija
pedijatrije – jedna (1) specijalizacija

Izbor pristupnika za upućivanje na specijalizaciju izvršiti će se sukladno Pravilniku o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( NN 100/11,054/12,49/13,139/14,116/15,62 i 69/16 i 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 83/15).
Opći uvjeti koje mora ispunjavati pristupnik: zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine
važeće Odobrenje za samostalan rad

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj pristupnici su obvezni dostaviti slijedeće dokumente: životopis
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom stažu ne stariju od 30 dana
dokaz o državljanstvu
presliku vjenčanog lista ili drugog odgovarajućeg dokaza ako je došlo do promjene prezimena pristupnika
presliku diplome o završenom medicinskom fakultetu
presliku odobrenja za samostalan rad
presliku prijepisa položenih ispita na studiju
presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija
presliku nagrada za vrijeme studija
presliku potvrde o statusu poslijediplomskog studija
popis objavljenih radova i preslike radova
presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Preslike traženih dokumenata ne moraju biti ovjerene, a pristupnici su dužni prilikom dolaska na razgovor predočiti originale dokumenata. Preslike priloga dostavljenih uz prijavu ne vraćamo. Pristupnici moraju za svaku granu specijalizacije za koju se natječu predati zasebnu prijavu i komplet dokumentacije. Prilikom dolaska na razgovor potrebno je članovima Povjerenstva predočiti osobnu iskaznicu. O terminu razgovora sa povjerenstvom pristupnici će biti obavješteni pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Potpunom prijavom na natječaj smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobni podaci prikupljeni provedbom javnog natječaja obrađivati će se isključivo u svrhu zapošljavanja i upućivanja na specijalizaciju, a sukladno propisima kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme uz probni rad u trajanju od šest mjeseci sukladno Pravilniku o radu Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na navedeno pravo, dostaviti dokumentaciju propisanu posebnim zakonom i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Pozivaju se osobe iz članka 102 stavka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21) da dostave dokaze iz članka 103 stavka 1. citiranog Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem odredbi citiranog Zakona objavljeni su na sljedećoj poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Pozivaju se kandidati koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju sukladno čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) da dostave dokaze iz čl. 49. navedenog Zakona u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju.
Popis dokumenata potrebnih za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju dostupni su na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske : https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/2013, 152/2014, 39/2018 i 32/2020) uz prijavu na javni natječaj dužne su, pored dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Prijave s traženom dokumentacijom dostavljaju se poštom na adresu: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije, dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina ili predaju osobno u zatvorenoj koverti u urudžbeni zapisnik sa naznakom „za natječaj za specijalizaciju“. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave u Narodnim novinama.
Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, Večernjem listu, na internetskoj stranici Ministarstva zdravstva i na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.
Odluka o izboru specijalizanta biti će objavljena na internetskoj stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja u roku od 20 dana od dana razgovora sa Povjerenstvom.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123449486
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.