Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Doktor/doktorica medicine - specijalizant/specijalizantica iz djelatnosti hitne medicine  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kategorija:
Mjesto rada:
Krapina
Rok prijave:
26.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
KRAPINA, KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske Županije
Kontakt:
pisana zamolba: DR. M. CRKVENCA 1, KRAPINA
Ostale informacije:
Na temelju članka 28. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, KLASA: 003-01/20-01/18, URBROJ: 2140-43-05-20-4 od 30.06.2020. godine, Odluke Ministarstva zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftamologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financiranim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. KLASA: 131-01/22-01/201, URBROJ: 534-03/22-01 od 3. svibnja 2022. godine i članka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“ broj 83/2015 i 100/18), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, objavljuje JAVNI NATJEČAJ
za prijam pristupnika za odobravanje specijalističkog usavršavanja u djelatnosti
HITNE MEDICINE – 3 izvršitelja (m/ž) I. Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije mora ispunjavati: zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja - doktor medicine
odobrenje za samostalan rad (licenca)
II. Pristupnici su obvezni uz prijavu na natječaj priložiti sljedeću dokumentaciju: životopis
presliku domovnice,
presliku diplome o završenom obrazovanju,
preslika uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za podnositelje prijava koji su u obvezi polaganja),
preslika važećeg odobrenja (licence) za samostalni rad Hrvatske liječničke komore,
presliku prijepisa položenih ispita na studiju,
presliku potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija,
presliku nagrada za vrijeme studija,
presliku potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija,
popis objavljenih radova i preslike radova,
presliku ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti,
elektronički zapis (ili potvrda) izdano od strane Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, ne starije od dana objave ovog natječaja,
elektronički zapis (ili uvjerenje) nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja.
III. Sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati te se bodovanje i razgovor obavljaju samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka roka za prijavu na natječaj, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema pojedinom mjerilu.
S pristupnicima koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli urednu prijavu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja obaviti će se razgovor u roku od 30 dana od isteka roka za prijavu na natječaj.
Na razgovoru s Povjerenstvom, pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata. Pristupnicima će poziv za razgovor biti upućen putem elektroničke pošte, stoga je potrebno u prijavi na natječaj naznačiti i e-mail adresu.
Bodovanje i odabir pristupnika vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za izbor specijalizanata.
Odluka o izboru specijalizanta javno će se objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Zavoda (www.hitna-kzz.hr ) najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora s Povjerenstvom.
Pristupnik koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17., 198/19. i 84/21.), uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. istog Zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN, br. 84/21.) dužan je uz prijavu na natječaj dostaviti sve dokaze iz čl. 49. navedenog zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja – poveznica: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Pristupnik koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o tome na koji mu je način prestao radni odnos.
IV. Natječaj se objavljuje u Narodnim novinama, Večernjem listu i internetskim stranicama Ministarstva zdravstva, Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područni ured Krapina. V. Pisane prijave na natječaj s obveznim prilozima, podnose se na adresu: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina, s naznakom »Prijava na natječaj za specijalističko usavršavanje iz hitne medicine« u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijavom na natječaj pristupnik daje privolu da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u skladu s općim aktima Zavoda, radi provođenja javnog natječaja.
Zavod pridržava pravo poništenja natječaja kao i pravo ne odabrati niti jednog pristupnika bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema pristupnicima.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123552733
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.