Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Direktor/ica razvojne agencije srce istre d.o.o.  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje lokalnog razvoja i poslovne usluge
Kategorija:
Mjesto rada:
Pazin
Rok prijave:
24.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
PAZIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Viša ili prvostupanjska
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
3 godine
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; reizbor
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE društvo s ograničenom odgovornošću za promicanje lokalnog razvoja i poslovne usluge
Kontakt:
Ostale informacije:
Temeljem članka 11. Društvenog ugovora o osnivanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o., Skupština Razvojne agencije Srce Istre d.o.o., dana 05.svibnja 2022. godine, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za odabir i imenovanje Direktora/ice – član/ice Uprave, 1 izvršitelj/ica, na razdoblje od 4 godine (mandat) Kandidat/kinja za Direktora/icu – član/icu Uprave, osim uvjeta propisanih čl. 239 Zakona o trgovačkim društvima mora ispunjavati i sljedeće uvjete: 1.Završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s prijašnjim propisima i ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja, ili završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij i ima najmanje 3 godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj obrazovanja; 2.Nepostojanje okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima; 1.Nepostojanje pravomoćnog rješenja nadležnog suda o provođenju istrage, nepostojanje potvrđene optužnice, presude o izdavanju kaznenog naloga te nepostojanje nepravomoćne presude; 2.Najmanje godinu dana iskustva u pripremi i vođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU; 3.Organizacijske i komunikacijske vještine potrebne za upravljanje Društvom; 4.Aktivno poznavanje engleskog jezika. Uz vlastoručno potpisanu prijavu za natječaj, u kojoj se navode osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona i e-mail) kandidat/inja je dužan/na priložiti: 1.Životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje općih uvjeta iz natječaja; 2.Motivacijsko pismo; 3.Prijedlog Programa rada i razvoja Društva za period od 4 godine (mandat); 4.Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja u skladu s točkom 1. uvjeta ovog natječaja; 5.Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da kandidat/kinja ima pet, odnosno tri godina radnog iskustva na poslovima odgovarajuće stručne spreme; 6.Uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kinje nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donijeta nepravomoćna presuda, koje ne smije biti starije od 15 dana od dana podnošenja prijave; 7.Vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju okolnosti iz članka 239. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Direktor/ica – član/ica Uprave trgovačkog društva Razvoja agencija Srce Istre d.o.o. iz Pazina imenuje se na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine, uz probni rok od 6 mjeseci. Ovaj javni natječaj objavit će se na web stranicama trgovačkog društva (www.rasi.hr), web stranicama osnivača, te HZZ-a. Prijava na natječaj, zajedno s dokazima o uvjetima ispunjavanja natječaja, podnosi se u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja na adresu: Razvojna agencija Srce Istre d.o.o., Dr. Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom: Natječaj za radno mjesto – Direktor/ica – ne otvarati. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži svu traženu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu na natječaj neće se smatrati kandidatom/kinjom prijavljenim/om na natječaj. Nakon raspisanog Natječaja ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju Natječaja Kandidati/tkinje koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/tkinje samo pod jednakim uvjetima, moraju se u prijavi na Natječaj pozvati na to pravo i uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom Zakonu, članak 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17., 98/19., 84/21.), članak 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članak 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.), te članak 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.). Kandidat/kinja koji se u prijavi na Natječaj pozove na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19. i 84/21.), uz prijavu na Natječaj je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. tog Zakona, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48. f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata rata („Narodne novine“ broj 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.) uz prijavu na Natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo. Kandidat/kinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) uz prijavu na Natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/tkinja koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21.) uz prijavu na Natječaj dužan/a je pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze potrebne za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf S kandidatima i kandidatkinjama koji/e su ispunili/e formalne uvjete ovog Natječaja provest će se psihološko testiranje, a s najbolja 3 (tri) procijenjena kandidata/tkinje, nakon psihološkog testiranja i razgovor, a o svemu će isti/e biti obavješteni/e putem e-maila. Kroz testiranje i razgovore utvrdit će se i ocijeniti njihovo radno iskustvo, radno iskustvo u organiziranju i vođenju poslova, komunikacijske i interpersonalne vještine, odgovornost i stabilnost u poslu te izražena sklonost timskom radu. Za kandidata/kinju koji ne pristupi testiranju/razgovoru smatrat će se da je povukao/la prijavu na javni natječaj te se u daljnjem postupku više neće smatrati kandidatom/kinjom. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Po završetku javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni o rezultatima. Opis poslova Direktora/ice – član/ice Uprave: Uprava Društva sastoji se od jednog člana/ice uprave – direktora/ice Društva. Pri vođenju poslovanja Društva direktor/ica, odnosno uprava ima sljedeće nadležnosti sukladno Društvenom ugovoru Društva: •Planira i programira poslovanje Društva, •Prati stanje sredstava Društva, •Brine o likvidnosti Društva i poduzima mjere za njeno poboljšanje, •Donosi opće akte Društva, •Priprema prijedloge odluka i općih akata, •Razmatra izvješće o poslovanju tijekom poslovne godine, •Saziva sjednice Skupštine, •Zaključuje ugovore o zapošljavanju sa djelatnicima, •Predlaže raspodjelu dobiti i mjere za pokrivanje gubitaka te druge poslove određene zakonom, •Obavlja i druge poslove usmjerene na razvoj Društva. Prijavom na ovaj Natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Razvojnoj agenciji Srce Istre d.o.o. da sve njihove osobne podatke dostavljene u prijavi prikuplja, obrađuje, koristi i evidentira u svrhu provedbe postupka izbora na radno mjesto Direktora/ice, te da po okončanju postupka čuva njihove prijave u skladu s zakonskim odredbama.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123227007
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.