Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 17.12.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Defektolog/iga-odgojitelj/ica/rehabilitator/ica-odgojitelj/ica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
V OSNOVNA ŠKOLA
Kategorija:
Mjesto rada:
Bjelovar
Rok prijave:
17.12.2019.

O poslu

Mjesto rada:
BJELOVAR, BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; novootvoreni poslovi
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
V OSNOVNA ŠKOLA
Kontakt:
pismena zamolba: Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar
Ostale informacije:

Na temelju Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/1997., 107/2007., 94/2013. i 98/2019.) i Odluke Školskog odbora od 6. prosinca 2019. godine V. osnovna škola u Bjelovaru, koju zastupa ravnateljica škole gđa. Jasmina Vuković, prof. defektolog raspisuje NATJEČAJ za defektologa-odgojitelja / rehabilitatora-odgojitelja (m/ž) - 1 izvršitelj/ica Defektolog-odgojitelj/rehabilitator-odgojitelj u ustrojbenoj jedinici programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju: Defektolog-odgojitelj/rehabilitator-odgojitelj -1 izvršitelj/ica na određeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena Mjesto rada: Bjelovar. Uvjeti: sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/1997., 107/2007.,94/2013. 98/2019.) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ broj 133/1997.). Uz vlastoručno potpisanu zamolbu kandidati moraju priložiti: - životopis (vlastoručno potpisan), - diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi, - dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), - dokaz o stažu osiguranja (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), - uvjerenje nadležnog suda da nije pod istragom i da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (izdano u vrijeme trajanja natječaja), - uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (izdano u vrijeme trajanja natječaja), Navedene isprave odnosno prilozi dostavljaju se u neovjerenoj preslici. Prije sklapanja ugovora o radu odabrani/a kandidat/kinja dužan/na je sve navedene priloge odnosno isprave dostaviti u izvorniku ili u preslici ovjerenoj od strane javnog bilježnika sukladno Zakonu o javnom bilježništvu („Narodne novine“ broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07., 75/09., 120/16. ). Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Na natječaj se mogu javiti muške i ženske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08. i 69/17.). Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole, odnosno od 9.12.2019. do 17.12.2019. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom na adresu: V. osnovna škola, Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar, s naznakom „ za natječaj- defektolog-odgojitelj/rehabilitator-odgojitelj“ Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 102. stavaka 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17.), članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03 i 148/13) ili članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13., 152/14. i 39/18.) dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu na natječaj pored navedenih isprava odnosno priloga priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje imaju pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koja su objavljena na web stranici Ministarstva branitelja na poveznici https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf Kandidat/kinja prijavom na natječaj daje privolu za obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. Kandidat/kinja prijavljen/na na natječaj bit će obaviješten/na putem mrežne stranice školske ustanove ( www.os-peta-bj.skole.hr pod „Natječaji“) najkasnije u roku od osam dana od dana sklapanja ugovora o radu s odabranim/om kandidatom/kinjom. Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati. Ovaj natječaj objavljen je na mrežnim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mrežnoj stranici i oglasnim pločama V. osnovne škole u Bjelovaru dana 9.12.2019.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
104738118
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.