Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.02.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čuvar/ica prirode i vrste  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
Kategorija:
Mjesto rada:
Crni Lug
Rok prijave:
03.02.2023.

O poslu

Mjesto rada:
CRNI LUG, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Informatička znanja:
Potrebno poznavanje osnova informatike excel
word
internet
powerpoint
Uvjeti na radnom mjestu:
Terenski rad
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Vozački ispit:
Kategorija B
Poslodavac:
JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK RISNJAK
Kontakt:
osobni dolazak: JU "NACIONALNI PARK RISNJAK", BIJELA VODICA 48, 51
pisana zamolba: JU "NACIONALNI PARK RISNJAK", BIJELA VODICA 48, 51
Ostale informacije:
Opis poslova: - obavljanje neposrednog nadzora u nacionalnom parku na temelju Zakona o zaštiti prirode i Pravilnika o unutarnjem redu u „Nacionalnom parku Risnjak“; - provođenje nadzora dnevni obilazak prostora nacionalnog parka, te provođenje odgovarajućih postupaka nadzora; - vođenje dnevnika očevidnika o obavljenom nazoru; - izrađivanje izvješća o provedenim nadzorima i zapažanjima; - izdavanje mandatne kazne sukladno Zakonu o zaštiti prirode; - surađivanje s ostalim Odjelima, Pododsjecima i Odjelcima; - prema potrebi sudjelovanje u stručnim poslovima u Ustanovi; - obavljanje poslova protupožarnog nadzora i protupožarne preventive; - obavljanje ophodnji nacionalnog parka u cilju provođenja protupožarne zaštite, te obavljanje poslova motrenja, javljanja i uzbunjivanja; - i drugi poslovi po nalogu pretpostavljenog. Na temelju članka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022), na temelju članka 21. Statuta JU „Nacionalni park Risnjak“ (KLASA: 612-07/14-01/08, URBROJ: 2170/1-52-01-01-14-1 od 04.11.2014.), sukladno pribavljenim prethodnim suglasnostima nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za zapošljavanje (KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ: 517-02-1-1-1-22-221 od 09.11.2022. i KLASA: 112-01/22-01/04, URBROJ: 517-02-1-1-1-22-240 od 01.12.2022.) te temeljem Odluke UV o raspisivanju javnog natječaja za radno mjesto čuvar prirode I vrste (KLASA: 612-07/20-01/22, URBROJ: 2170/1-52-01-07-23-169, od 25.01.2023.) ravnatelj JU „Nacionalni park Risnjak“ donio je Odluku (KLASA: 112-12/23-01/02, URBROJ: 2170/1-52-01-01-23-01 od 26.01.2022.) kojom se raspisuje
NATJEČAJ
za prijam u radni odnos:
Čuvar/ica prirode I vrste (1 izvršitelj/ica), zapošljavanje na određeno vrijeme (do povratka nenazočne djelatnice na rad s bolovanja, rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta)
Uvjeti koje moraju ispunjavati kandidati su:
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih ili društvenih područja;
- položen stručni ispit za čuvara prirode/polaganje stručnog ispita za čuvara prirode unutar godine dana od zaposlenja;
- najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima struke;
- poznavanje jednog stranog svjetskog jezika;
- poznavanje rada na osobnom računalu;
- posjedovanje vozačke dozvole B kategorije.
Za radno mjesto Čuvar prirode I vrste ugovor o radu sklapa se s izabranim kandidatom na određeno, puno radno vrijeme, a probni rad je 6 mjeseci. U prijavi je potrebno navesti osobne podatke podnositelja prijave te naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
- životopis;
- dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome/svjedodžbe ili drugi vjerodostojan dokaz );
- preslik osobne iskaznice;
- preslik domovnice;
- preslik vozačke dozvole;
- dokaz o traženom radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);
- uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci).
Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranici i oglasnoj ploči Javne ustanove „Nacionalni park Risnjak“ i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Javna ustanova „Nacionalni park Risnjak“, Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug, s naznakom „Za natječaj“- (upisati naziv radnog mjesta za koji se vrši prijava). Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti pisanim testiranjem i/ili razgovorom. Ukoliko kandidat ne pristupi testiranju i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj. O vremenu i mjestu održavanja testiranja i/ili razgovora kandidati će biti obaviješteni telefonom ili pismeno (e-mailom). Kandidati za koje se utvrdi da ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.
Prijavu za natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, pod ravnopravnim uvjetima, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 69/17).
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti zakonom propisanu dokumentaciju, i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Ako se kandidati pozovu na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN 12/17, 98/19 i 84/21 ) dužni su uz prijavu za natječaj priložiti sve dokaze o
ispunjenju traženih uvjeta natječaja i dokaze za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza iz članka 103. stavka 1. navedenog zakona za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja ( https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf ).
Podnošenjem prijave na natječaj pristupnici daju privolu za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja, a u skladu sa odredbama Opće uredbe EU 2016/679. Izrazi koji se koriste u tekstu za osobe u muškom rodu, upotrijebljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
Javna ustanova zadržava pravo poništenja cijelog ili dijela natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
129804562
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.