Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.09.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čistač/ica (namještenik)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Kategorija:
Mjesto rada:
Velika Gorica
Rok prijave:
30.09.2021.

O poslu

Mjesto rada:
VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI
Kontakt:
pisana zamolba: Trg kralja Tomislava 36, 10410 Velika Gorica
Ostale informacije:
Sukladno članku 138.Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17., 70/19. i 98/19.) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine broj 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/21-04/54, URBROJ: 514-08-03-02-01/03-21-23 od 15. rujna 2021. godine, Općinski sud u Velikoj Gorici raspisuje O G L A S za prijam namještenika u Općinski sud u Velikoj Gorici na neodređeno vrijeme na radno mjesto ČISTAČ (namještenik) – radno mjesto IV vrste - 1 izvršitelj/ica
Mjesto rada: Općinski sud u Velikoj Gorici Stručni uvjeti: - niža stručna sprema ili osnovna škola Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. Ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Namještenici se primaju uz probni rad od 3 mjeseca. U prijavi na oglas potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: životopis
preslika dokaza o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
preslika svjedodžbe za navedenu stručnu spremu
dokaz o radnom iskustvu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.)
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od objave oglasa u „Narodnim novinama“. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: OPĆINSKI SUD U VELIKOJ GORICI, Ured predsjednika suda, Trg kralja Tomislava 36, 10409 Velika Gorica, s naznakom „Prijava na oglas - čistač“. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama , prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17. i 98/19.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13., 152/14. i 39/18. i 32/20.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu , dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma. Komisiju za provedbu oglasa imenuje predsjednica suda. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s tog popisa upućuje na razgovor (intervju). Obavijest o vremenu i mjestu održavanja razgovora (intervjua) bit će objavljeno na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave: mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici: http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/, najmanje pet dana prije dana određenog za razgovor. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila razgovoru više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta objavit će se na web stranici Općinskog suda u Velikoj Gorici http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/.istovremeno istovremeno s objavom oglasa. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljen kandidati ne zadovolje na razgovoru, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovome oglasu. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici suda http://sudovi.pravosudje.hr/osvg/. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
116993455
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.