Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 19.10.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Čistač/čistačica  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
Osnovna škola Omišalj
Kategorija:
Mjesto rada:
Omišalj
Rok prijave:
19.10.2019.

O poslu

Mjesto rada:
OMIŠALJ, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Završena osnovna škola
Uvjeti na radnom mjestu:
Rad na jednom mjestu
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Osnovna škola Omišalj
Kontakt:
osobni dolazak: BAJEČ 8, 51513 OMIŠALJ pismena zamolba: BAJEČ 8, 51513 OMIŠALJ
Ostale informacije:

Opis posla: - održavanje higijene u prostorijama škole Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i članka 5. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Omišalj, Osnovna Škola Omišalj, Omišalj zastupana po ravnatelju Žarku Žarkoviću, prof., objavljuje NATJEČAJ za popunu radnog mjesta SPREMAČ (M/Ž) 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) za rad u Matičnoj školi Omišalj (zamjena za bolovanje). UVJETI: Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, kandidati trebaju imati završenu osnovnu školu. Kandidati koji ispunjavaju tražene uvjete dužni su dostaviti: životopis vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj < >diplomu, odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi dokaz o državljanstvu uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koje postoji zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ne starije od 30 dana od dana raspisivanja natječaja Tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, a prije zaključenja ugovora o radu, odabrani kandidat dužan je dostaviti na uvid izvornike dokumenata. Na natječaj se mogu javiti kandidati oba spola, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/16, NN 69/17). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi za natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta i priložiti sve dokaze o priznatom statusu. Navedeni kandidati imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), dužni su uz prijavu na natječaj dostaviti dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona koji su navedeni na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (''Narodne novine'' broj 33/92, 77/92, 86/92 – pročišćeni tekst, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 94/01, 103/03 i 148/13), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog natječaja, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Rok za podnošenje prijava je osam (8) dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Škole te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti isključivo neposredno ili poštom na adresu: Osnovna škola Omišalj, Baječ 8, 51513 Omišalj s naznakom "Za Natječaj – Spremač/ica u MŠ Omišalj". Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati, kao i prijave upućene elektroničkom poštom. Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja te koja podnese vlastoručno potpisanu, pravodobnu i potpunu prijavu. Kandidati koji pravodobno dostave potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama te koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, dužni su pristupiti testiranju odnosno vrednovanju sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ Omišalj: http://os-omisalj.hr/wp-content/uploads/2019/04/Pravilnik-o-na%C4%8Dinu-i-postupku-zapo%C5%A1ljavanja-u-O%C5%A0-Omi%C5%A1alj.pdf Kandidat koji ne pristupi testiranju odnosno vrednovanju smatra se da je odustao od prijave na natječaj i više se ne smatra kandidatom u natječajnom postupku. Područje provjere, pravni i drugi izvori te uputa za pripremu kandidata za testiranje kao i vrijeme i mjesto održavanja testiranja odnosno vrednovanja, bit će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja testiranja na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: https://os-omisalj.hr/oglasna-ploca/natjecaji/. Obavijest o ishodu natječajnog postupka, objavit će se na mrežnoj stranici Škole putem poveznice: https://os-omisalj.hr/oglasna-ploca/natjecaji/. Navedenom objavom rezultata natječaja smatrat će se da su svi kandidati obaviješteni te im se pojedinačne obavijesti neće dostavljati. Prijavom na natječaj kandidat daje privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u svim dostavljenim prilozima odnosno ispravama za potrebe provedbe natječajnog postupka sukladno važećim propisima o zaštiti osobnih podataka. _________________________________________________________________________________________ Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Škole te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 11. listopada 2019. godine, a trajat će do 19. listopada 2019. godine.

Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
103638211
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2020, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.