Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 03.12.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni referent - sudski zapisničar (m/ž)  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U OSIJEKU
Kategorija:
Mjesto rada:
Osijek
Rok prijave:
03.12.2021.

O poslu

Mjesto rada:
OSIJEK, OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U OSIJEKU
Kontakt:
pisana zamolba: OSIJEK, Europska avenija 7
Ostale informacije:
REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINSKI SUD U OSIJEKU Ured predsjednika Broj: 7-Su-804/2021-4 Osijek, 25. studenoga 2021. Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/2005., 140/2005., 142/2006., 77/2007., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012., 37/2013., 38/2013., 1/2015., 138/2015., 61/2017., 70/2019. i 98/2019.), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-02/21-04/61, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-21-17 od 18. listopada 2021. godine, Općinski sud u Osijeku raspisuje OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme - ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR (m/ž) – 1 (slovima: jedan) izvršitelj – na određeno vrijeme, zamjena za dugotrajno bolovanje, nastavno rodiljni i roditeljski dopust. Mjesto rada: Osijek Stručni uvjeti za radno mjesto: – srednja stručna sprema, upravne, birotehničke, ekonomske ili grafičke struke (druga srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu navedenih škola), – položen državni stručni ispit, - poznavanje rada na računalu, – 1 (slovima: jedna) godina radnog iskustva u struci. Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. - 2 - Broj: 7-Su-804/2021-4 Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: - životopis, - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), - presliku svjedodžbe, - dokaz o radnom iskustvu, odnosno elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr., - preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu ako ga je kandidat položio/la. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave ( www.mpu.gov.hr ) neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Osijeku, Europska avenija 7, 31000 Osijek s naznakom "prijava na oglas – administrativni referent-sudski zapisničar". Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. - 3 - Broj: 7-Su-804/2021-4 Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/2017., 98/2019. i 84/2021.), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/1992., 57/1992., 77/1992., 27/1993., 58/1993., 2/1994., 76/1994., 108/1995., 108/1996., 82/2001., 103/2003., 148/2013. i 98/2019.), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ("Narodne novine" broj: 84/2021.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/2013., 152/2014., 39/2018. i 32/2020.) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj: 155/2002., 47/2010., 80/2010. i 93/2011.), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članka 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu oglasa (dalje u tekstu: Komisija) imenuje predsjednica Općinskog suda u Osijeku. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Testiranje se provodi u dvije faze. U prvu fazu testiranja upućuju se svi kandidati/kinje koji su podnijeli pravodobnu i potpunu prijavu, a sastoji se od pisane provjere znanja. U drugu fazu testiranja upućuju se kandidati/kinje koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja, a sastoji se od provjere točnosti i brzine pisanja na osobnom računalu. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. - 4 - Broj: 7-Su-804/2021-4 Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje na web stranici Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i Općinskog suda u Osijeku http://sudovi.hr/osos Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, predsjednica suda će obustaviti postupak po ovom oglasu. PREDSJEDNICA SUDA Zrinka Šeks-Poštić
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
118693077
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.