Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni referent/referentica - sudski zapisničar  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD
Kategorija:
Mjesto rada:
Rijeka
Rok prijave:
30.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
RIJEKA, PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD
Kontakt:
pisana zamolba: Kako je navedeno u oglasu
Ostale informacije:
Opis poslova:

Pisanje po diktatu suca ili sudskog savjetnika, vršenje prijepisa, izraada jednostavnijih dopisa, vršenje izrade poziva na propisanim obrascima, obavljanje otpreme pismena u svim vrstama predmeta, obavljanje prisilne naplate i povrata pristojbe, pisanje opomena i naloga, tehničko dorađivanje spise, piše kuverte i obavlja rekonstrukciju otpreme pismena, te obavlja i druge odgovarajuće poslove po nalogu suca, sudskog savjetnika i upravitelja sudske pisarnice.

Sukladno članku 61. stavku 11. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosuđa i uprave, KLASA: 119-02/21-04/49, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-21-57 od 16. rujna 2021. godine, Općinski sud u Rijeci raspisuje OGLAS 1. Općinski sud u Rijeci, za popunu radnog mjesta III. vrste ADMINISTRATIVNI REFERENT – SUDSKI ZAPISNIČAR (3 izvršitelja) – za prijam u državnu službu na određeno vrijeme, radi zamjene duže vrijeme odsutnih državnih službenica do njihova povratka na rad Stručni uvjeti za radno mjesto: - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, odnosno stečena srednja stručna sprema sa završenom gimnazijom ili drugom četverogodišnjom školom čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke - 1 (jedna) godina radnog staža u struci, - položen državni stručni ispit Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položeni državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti životopis
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
preslika svjedodžbe,
dokaz o radnom iskustvu odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (mpu.gov.hr) neposredno ili poštom na adresu Općinski sud u Rijeci, Žrtava fašizma 7, Rijeka, uz naznaku: "Prijava na oglas 7 Su-1218/2021" – uz naznaku radnog mjesta za koje se kandidat/kinja javlja. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rada i članovima njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Rijeci. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik suda će obustaviti postupak po ovom oglasu. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.hr/osri/, istovremeno s objavom oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.hr/osri/. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja objavit će se na web stranici Općinskog suda u Rijeci https://sudovi.hr/hr/osri/,. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave mpu.gov.hr i web stranici Općinskog suda u Rijeci http://sudovi.hr/osri/. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117901307
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.