Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 06.10.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni referent/ica - sudski zapisničar/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ
Kategorija:
Mjesto rada:
Makarska
Rok prijave:
06.10.2022.

O poslu

Mjesto rada:
MAKARSKA, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ
Kontakt:
pisana zamolba: MAKARSKA, Kralja Petra Krešimira IV broj 2
Ostale informacije:
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutne službenice - radno mjesto III. vrste administrativni referent – sudski zapisničar – 1 (jedan) izvršitelj/ica - mjesto rada Općinski sud u Makarskoj Stručni uvjeti: - srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, - položen državni stručni ispit, - najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima. Za administrativnog referenta – sudskog zapisničara uvjete ispunjavaju i službenici koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku, pod uvjetom da su završili gimnaziju, grafičku ili drugu četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojim se obrazuju kadrovi za propisane struke Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u državnu službu u smislu članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidat/kinja se prima u državnu službu na određeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta oglasa i to: - životopis, - dokaz o stečenoj stručnoj spremi - presliku svjedodžbe, - dokaz o radnom iskustvu ili elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr., - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), - preslika uvjerenja o položenom državnom ispitu (ako je položen), - preslika rješenja ili potvrdu o priznatom statusu-kao dokaz prava prednosti pri zapošljavanju, ako se kandidat na njega poziva. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Narodne novine broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u oglasu. Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta na oglas je 8 (osam) dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. Prijave se podnose isključivo putem pošte na adresu: Općinski sud u Makarskoj, 21300 Makarska, Kralja Petra Krešimira IV br 2, s naznakom: "Prijava na oglas 7 Su-403/2022 za radno mjesto administrativni referent-sudski zapisničar". Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Komisiju za provedbu oglasa imenuje sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete, čije su prijave pravodobne i potpune, te ih upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Smatra se da kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na oglas i više se ne smatra kandidatom/kinjom. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Makarskoj (http://sudovi.pravosudje.hr/osma/ ) i web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.mpu.gov.hr) istovremeno s objavom Oglasa. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Općinskog suda u Makarskoj (http://sudovi.pravosudje.hr/osma/). Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, sutkinja ovlaštena za obavljanje poslova sudske uprave će obustaviti postupak po ovom oglasu. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranicama Općinskog suda u Makarskoj i Ministarstva pravosuđa i uprave. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave. OBAVIJEST UZ OGLAS Općinskog suda u 7 Su-403/2022-5 od 28. rujna 2022 za radno mjesto: administrativni referent – sudski zapisničar – 1 (jedan) izvršitelj/ica Sukladno čl. 4. st. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine broj 78/2017 i 89/19), obavještavaju se kandidati o OPISU POSLOVA
Administrativni referent- sudski zapisničar piše po diktatu na raspravi i van rasprave, prepisuje sudske odluke, akte i druga pismena kuvertira, otprema odluke i pismena, sastavlja jednostavnije dopise, prima izjave na zapisnik, sastavlja jednostavnije dopise, priprema nacrte dopisa, zamolnica, izvješća ili nacrta jednostavnijih odluka koje se odnose na upravljanje postupkom, naredba o zakazivanju rasprava i drugih ročišta i slično, sređuje spise nakon rasprave, pomaže u referadi u koju je raspoređen ili gdje je na zamjeni. Obavlja i ostale poslove sukladno propisima i po uputi nadređene osobe. Za svoj rad je neposredno odgovoran upravitelju pisarnice sudske uprave odnosno voditelju posebne sudske pisarnice Stalne službe PODACIMA O PLAĆI
Radno mjesto administrativnog referenta – sudskog zapisničara: Članak 9. st. 1, podstavka f, radna mjesta III vrste, točka 2. Opći i administrativni poslovi Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne Novine 37/01 do 13/22 ), koja je objavljena na www.nn.hr. NAČINU TESTIRANJA KANDIDATA
Za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar: a) Pismena provjera znanja - Poznavanje ustroja i poslovanja u sudovima Republike Hrvatske - pismeni test- 10 pitanja b) Testiranje rada na računalu (prijepis i diktat) c) Razgovor (intervju) kandidata s komisijom za provedbu oglasa koji su zadovoljili na pisanoj provjeri znanja, prijepisu i diktatu. PRAVNIM IZVORIMA
za pripremu kandidata za testiranje: Za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisničar: - Sudski poslovnik (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20, 138/20, 147/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22) - www.nn.hr. - Pravilnik o radu u sustavu eSpis (Narodne novine broj 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 112/17, 119/18, 39/20, 138/20, 70/21, 99/21, 145/21 i 23/22)) – www.nn.hr. - Zakon o sudskim pristojbama (Narodne novine broj 118/18 i 53/19) -www.nn.hr. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA TESTIRANJU, TE PODACI O SADRŽAJU I NAČINU TESTIRANJA BIT ĆE OBJAVLJENO NAKNADNO NA WEB STRANICI SUDA.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
126844376
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.