Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.03.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni radnik/administrativna radnica  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Srednja škola Novi Marof
Kategorija:
Mjesto rada:
Novi Marof
Rok prijave:
24.03.2023.

O poslu

Mjesto rada:
NOVI MAROF, VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
20 sati tjedno
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Srednja škola Novi Marof
Kontakt:
osobni dolazak: ZAGORSKA 23, NOVI MAROF
pisana zamolba: Zagorska 23, 42220 Novi Marof
Ostale informacije:
Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14,7/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) i na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Novi Marof (KLASA:003-05/19-01/3, UR.BROJ:2186-85-06-19-3 koji je stupio na snagu 10.04.2019. godine) Srednja škola Novi Marof, sa sjedištem na adresi Zagorska 23, Novi Marof raspisuje N A T J E Č A J za radno mjesto m/ž: 1. ADMINISTRATIVNI RADNIK/CA – 1 izvršitelj/izvršiteljica (M/Ž), SSS srednja stručna sprema ekonomskog, gimnazijskog ili upravnog smjera uz poznavanje rada na računalu (MS Office)
određeno vrijeme, s nepunim radnim vremenom, 4 sata dnevno, odnosno 20 sati tjedno
raspored radnog vremena od 11,00 do 15,00 sati
Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:
Svi kandidati/kinje trebaju zadovoljavati opće i posebne uvjete za zapošljavanje propisane člankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. 98/19, 64/20 i 151/22). Radni odnos u školskoj ustanovi ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. (NN 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18. 98/19, 64/20 i 151/22). Uvjeti stručne spreme te opseg poslova za radno mjesto propisani su Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, načinu rada i sistematizaciji radnih mjesta u Srednjoj školi Novi Marof (KLASA:011-03/23-02/7, UR.BROJ:2186-85-01-23-2, od 24.02.2023. godine) koji se nalazi na službenoj internetskoj stranici Škole www.ss-novimarof.skole.hr - Dokumenti – Opći akti škole – Pravilnici. Kandidat je dužan u prijavi na natječaj navesti osobne podatke i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje te prijavu vlastoručno potpisati. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj u kojoj treba biti obavezno navedeno radno mjesto na koje se prijavljuje i osobni podaci (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresa), kandidati/kinje su dužni priložiti: životopis
dokaz o državljanstvu
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (svjedodžba o završenoj srednjoj stručnoj spremi ili drugi dokaz o vrsti i razini obrazovanja)
elektronički zapisHZMO-a o radno-pravnom statusu
uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj isrednjoj školi (ne starije od 1 mjesec od objave natječaja).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), člankom 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21, člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19) i člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dužan/na je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na osnovi kojeg ostvaruje pravo prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja i ovisno o kategoriji u koju ulazi priložiti sve potrebne dokaze (članak 103. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarenje prava prednosti pri zapošljavanju (članak 49. st.1. Zakona) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a izabrani kandidat dužan je prije zapošljavanja predočiti dokumente u izvorniku. Svi zaprimljeni osobni podaci iz prijava kandidata prikupljaju se i obrađuju isključivo u svrhu potrebe natječaja te se potom arhiviraju i neće se koristiti u drugu svrhu, a kandidati podnošenjem prijave na natječaj daju privolu Srednjoj školi Novi Marof za prikupljanje i obradu tih podataka sve u skladu s Uredbom o zaštiti osobnih podataka. Prijave s traženom dokumentacijom kandidati podnose u roku od 8 dana od dana objave natječaja POŠTOM ili OSOBNIM DOLASKOM na adresu:
Srednja škola Novi Marof Zagorska 23, 42220 Novi Marof -s naznakom: „Za natječaj administrativni radnik/ca“ Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osobe koje podnesu pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja te se odazovu pozivu na postupak vrednovanja. Nepravodobne, nepotpune i prijave koje nisu vlastoručno potpisane neće se razmatrati. U natječajnom postupku provest će se procjena i vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj u skladu s člankom 13. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Novi Marof. Obavijest o sadržaju i načinu procjene i vrednovanja kandidata te o vremenu i mjestu održavanja, biti će objavljena u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu prijave na natječaj na službenoj internetskoj stranici Škole: www.ss-novimarof.skole.hr Obavijest o rezultatima natječaja biti će objavljena na službenoj internetskoj stranici Škole u roku od 8 dana od donošenja odluke o izboru kandidata: www.ss-novimarof.skole.hr Natječaj će se objaviti na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Srednje škole Novi Marof. Natječaj vrijedi od 16. ožujka do 24. ožujka 2023. godine.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
131433538
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.