Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 24.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni/a referent/ica - upisničar/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
OPĆINSKO KAZNENO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
24.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; zamjena
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
OPĆINSKO KAZNENO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U ZAGREBU
Kontakt:
pisana zamolba: Selska cesta 2, Zagreb
Ostale informacije:
Sukladno članku 61. stavku 11., a u vezi s člankom 50.b. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodno odobrenje za prijam u državnu službu Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 119-03/22-04/96, URBROJ: 514-08-03-02-01/05-22-10 od 28. travnja 2022., Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, raspisuje
OGLAS za prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog zamjene službenice na bolovanju
Administrativni referent – upisničar – 1 izvršitelj/ica
Stručni uvjeti: •srednja stručna sprema upravne, birotehničke ekonomske škole, gimnazije ili druge srodne srednje škole s obrazovnim programom u trajanju od 4 godine, •najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, •poznavanje rada na računalu, •položen državni stručni ispit. Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola. Službenici se primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca. Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima. U prijavi na oglas potrebno je navesti naziv tijela kojemu se upućuje prijava, osobne podatke podnositelja/ice prijave (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela te po mogućnosti adresa elektroničke pošte), naziv radnog mjesta na koje se osoba prijavljuje, popis dokumentacije priložene uz prijavu te datum sastavljanja prijave. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: - dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), - presliku svjedodžbe o stečenoj stručnoj spremi odgovarajuće struke, - elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, - presliku potvrde poslodavca ili drugi dokaz o radnom iskustvu na poslovima radnog mjesta za koje kandidat/kinja podnosi prijavu (npr. potvrdu poslodavca sa naznačenim poslovima i periodom rada, presliku ugovora o radu, presliku rješenja o rasporedu, presliku ugovora o djelu). Napomena: iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat/kinja radio/la na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za radno mjesto na koje se prijavljuje, - dokazi o pravu prednosti pri zapošljavanju, ukoliko se pozivaju na to pravo. Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Podnošenjem prijave na oglas, suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka. Rok za podnošenje prijava na oglas je 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr, neposredno ili poštom u zatvorenim kovertama na adresu: Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, Selska cesta 2, 10 000 Zagreb, s naznakom "Oglas za radno mjesto administrativni referent - upisničar, 1-izvršitelj/ica ". Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravovremenu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom u postupku, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest na adresu elektroničke pošte koju je naznačila u prijavi. Osobe koje se u prijavi na oglas pozivaju na pravo prednosti kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužne su uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj: 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj: 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj: 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj: 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje ili potvrdu o priznatom pravu. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija) imenuje općinski državni odvjetnik. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju). Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova gore navedenih radnih mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje bit će objavljeni na web-stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) istovremeno s objavom oglasa. Na web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske (www.dorh.hr) objavit će se vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje. Za najboljeg kandidata Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera.
Izabrani kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Ako se na oglas ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne postignu zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju i intervjuu, te u drugim slučajevima iz članka 50.b stavaka 1. i 2. Zakona o državnim službenicima, općinski državni odvjetnik će obustaviti postupak po ovom oglasu. O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.mpu.gov.hr i web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA: - obavlja poslove uredskog poslovanja, - uvodi službenu poštu u odgovarajuće upisnike, - vodi ih u pisanom i elektroničkom obliku s pripadajućim imenicima te arhivira predmete iz upisnika, - snima i skrbi o pohrani snimljenog materijala, - fotokopira spise te obavlja i druge srodne poslove u skladu s Poslovnikom državnog odvjetništva.
Plaću službenika čini umnožak osnovice za izračun plaće i koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Koeficijent složenosti poslova za radno mjesto administrativnog referenta – upisničara određen je Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, broj: 73/19).
SADRŽAJ TESTIRANJA Testiranje kandidata provodi se u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja o organizaciji i načinu rada u državnom odvjetništvu, dok se druga faza odnosi na provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima. Prva faza testiranja sastoji se od: •pisane provjere znanja o organizaciji i načinu rada u državnom odvjetništvu-pisani test (10 bodova) Kandidati koji su ostvarili najbolje rezultate u prvoj fazi testiranja, i to 15 kandidata upućuju se u drugu fazu testiranja. Ako je u prvoj fazi testiranja zadovoljilo manje od 15 kandidata, u drugu fazu postupka pozvat će se svi kandidati koji su zadovoljili u prvoj fazi testiranja. Svi kandidati koji dijele 15. mjesto u prvoj fazi testiranja pozvat će se u drugu fazu testiranja. Druga faza testiranja sastoji se od: Provjere znanja rada na računalu (10 bodova) – za oba navedena radna mjesta - uređivanje teksta i tablica u Wordu i Excellu na stolnom računalu.
NAČIN TESTIRANJA Postupak testiranja provodi Komisija za provedbu oglasa (u daljnjem tekstu: Komisija). Testiranju mogu pristupiti samo oni kandidati koji pravovremeno dođu u zakazani dan i vrijeme te prije testiranja dokažu identitet osobnom iskaznicom ili drugom važećom identifikacijskom ispravom. Smatra se da je kandidat povukao svoju prijavu na javni natječaj ukoliko nije pristupio testiranju te se više neće smatrati kandidatom. Nakon utvrđivanja identiteta kandidati će pristupiti pisanom testiranju za provjeru znanja iz nadležnosti i organizacije rada u državnom odvjetništvu u ukupnom trajanju od 20 minuta, a potom provjeri rada na računalu i prijepisa. Za vrijeme pisanog dijela testiranja kandidatima nije dozvoljeno napuštati prostoriju u kojoj se obavlja testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima te koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva. Također, kandidatima nije dozvoljeno koristiti se zakonima, drugom literaturom ili bilješkama. Zbog povrede navedenih pravila kandidat će biti udaljen s provjere znanja, dok postignuti rezultat Komisija neće priznati niti ocijeniti. Nakon provedbe pisanog dijela testiranja te testiranja provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se službenik prima, na razgovor s Komisijom bit će pozvano 10 kandidata koji su ostvarili ukupno najviše bodova u prvoj i drugoj fazi testiranja, koje će biti vrednovano bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na testiranju ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Svi kandidati koji dijele 10. mjesto nakon provedenog testiranja u prvoj i drugoj fazi pozvat će se na intervju. Raspored održavanja razgovora s Komisijom bit će utvrđen po završetku testiranja, time da će kandidati biti obaviješteni o rezultatima testiranja i rasporedu održavanja razgovora s Komisijom. Komisija u razgovoru s kandidatima utvrđuje znanja, sposobnosti i vještine, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad te rezultate ostvarene u njihovom dosadašnjem radu, dok će se rezultati intervjua vrednovati bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova. Nakon završetka testiranja i razgovora, Komisija će utvrditi rang listu prema ukupnom broju ostvarenih bodova na testiranju i intervjuu, te će izraditi izvješće o provedenom testiranju i sukladno utvrđenim rezultatima čelniku tijela predložiti kandidate za prijam. Za najboljeg kandidata Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu, sukladno odredbi članka 122. stavak 3. Zakona o državnom odvjetništvu (Narodne novine broj: 67/18), podnosi zahtjev za provedbu temeljne sigurnosne provjere nadležnoj sigurnosno-obavještajnoj agenciji. Sigurnosna provjera provodi se sukladno zakonu kojim se uređuje provođenje sigurnosnih provjera. Na službenoj web stranici Državnog odvjetništva Republike Hrvatske www.dorh.hr te na oglasnoj ploči Općinskog kaznenog državnog odvjetništva u Zagrebu objavit će se mjesto i vrijeme održavanja testiranja najmanje pet dana prije održavanja testiranja.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123444902
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2022, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.