Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 26.05.2022. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni/a referent/ica- sudski/a zapisničar/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
26.05.2022.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
3
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zaposlenja osobe sa invaliditetom
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb
Ostale informacije:
Na temelju članka 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) te članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“, broj 78/17, 89/19), uz odobrenje Ministarstva pravosuđa, KLASA: 119-02/21-04/79, URBROJ: 514-08-03-02-01/02-21-21 od 8. prosinca 2021. i KLASA: 119-03/22-04/54, URBROJ: 514-08-03-02-01/03-22-14 od 21. travnja 2022., Županijski sud u Zagrebu raspisuje
JAVNI NATJEČAJ za prijam službenika u državnu službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:
Administrativni referent – sudski zapisničar – 3 izvršitelja
Stručni uvjeti: – srednja stručna sprema upravne, ekonomske, birotehničke ili grafičke struke, – poznavanje rada na računalu (brzina i točnost u prijepisu), – najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, – položen državni ispit. Na natječaj mogu se javiti i kandidati koji imaju srednju stručnu spremu, ali nemaju propisanu struku pod uvjetom da su završili gimnaziju ili drugu odgovarajuću četverogodišnju srednju školu čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi propisane struke. Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj mogu se prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona o državnim službenicima.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno broj mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: •životopis, •dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), •preslika svjedodžbe kojom se dokazuje završetak srednjoškolskog četverogodišnjeg obrazovanja, •preslika radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (ugovor o radu ili rješenje o rasporedu na radno mjesto ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za prijam na radno mjesto na koje se prijavljuje, •preslika uvjerenja o položenome državnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidat će predočit izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je osam dana od dana objave u "Narodnim novinama". Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Županijski sud u Zagrebu, Ured predsjednika suda, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, s naznakom: »Prijava na javni natječaj - sudski zapisničar« Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju moraju se u prijavi pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, 121/17, 98/19), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 93/18 i 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Županijskog suda u Zagrebu. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvijete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Obavijest osobama koje se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj, a dostavili su e-adrese u prijavi na natječaj, bit će poslana elektroničkom poštom na te e-adrese. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg u rubrici pod nazivom »zapošljavanje« te na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave (www.uprava.gov.hr.). Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg u rubrici pod nazivom »zapošljavanje« istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg u rubrici pod nazivom »zapošljavanje«. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvijete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju ili nisu postigli zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju ili razgovoru, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu će obustavit postupak po ovom natječaju. O rezultatima javnog natječaja, kandidati/kinje će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata/kinje na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave www.uprava.gov.hr i na web-stranici Županijskog suda u Zagrebu https://sudovi.hr/hr/zszg u rubrici pod nazivom »zapošljavanje«. Dostava rješenja svim kandidatima/kinjama smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana javne objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
123518929
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.