Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 14.06.2019. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

Administrativni/a referent/ica - sudski/a zapisničar/ka

- dana
Poslodavac:
OPĆINSKI SUD
Kategorija:
Državna služba i uprava, Ekonomija, računovodstvo i financije
Mjesto rada:
Virovitica
Rok prijave:
14.06.2019.
Mjesto rada:VIROVITICA, VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:1 godinu
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:OPĆINSKI SUD
Kontakt:pismena zamolba: Masarykova 8, Virovitica
Ostale informacije:

JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme SUDSKA PISARNICA - administrativni referent-sudski zapisničar- – radno mjesto III. vrste– 1 izvršitelj/ica. Stručni uvjeti: - srednja stručna sprema upravne, ekonomske ili birotehničke ili grafičke struke, zatim gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola čiji je nastavni plan i program isti ili u pretežitom dijelu jednak nastavnom planu i programu škola u kojima se obrazuju kadrovi za propisane struke - dobro poznavanje rada na računalu - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima - položen državni stručni ispit Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, propisane odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova. Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca. Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada. U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti: – životopis – dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice), – preslik svjedodžbe, – preslik radne knjižice odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr. – preslik uvjerenja o položenome državnom stručnom ispitu ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit. Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od objave u Narodnim novinama. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu: Općinski sud u Virovitici, Masarykova br 8, s naznakom: »Za javni natječaj – administrativni referent – sudski zapisničar«. Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu. Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje predsjednik Općinskog suda u Virovitici. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate s te liste upućuje na testiranje i intervju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Kandidat/kinja koji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku. Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, objavit će se na web-stranici tijela koje je raspisalo natječaj. Pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Općinskog suda u Virovitici https://sudovi.pravosudje.hr/osvt, istovremeno s objavom javnog natječaja. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web-stranici tijela koje je raspisalo natječaj. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, predsjednik Općinskog suda u Virovitici će obustaviti postupak natječaja. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici tijela Općinskog suda u Virovitici https://sudovi.pravosudje.hr/osvt koje je raspisalo javni natječaj. Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:101159309

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare