Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 28.10.2021. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

5. zdravstveni/a djelatnik/ca – farmaceutski/a tehničar/ka  HZZ OGLAS

- dana do isteka
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kategorija:
Mjesto rada:
Labin
Rok prijave:
28.10.2021.

O poslu

Mjesto rada:
LABIN, ISTARSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
2
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
Traži se pripravnik
Vrsta zaposlenja:
Na određeno; povećan opseg posla
pripravnik
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Poslodavac:
Istarski domovi zdravlja
Kontakt:
pisana zamolba: Flanatička 27, 52 100 Pula
Ostale informacije:
Na temelju odredbe članka 55. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17 i 98/19) i članka 26. Pravilnika o radu zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja, Istarski domovi zdravlja raspisuju JAVNI POZIV za prijam polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi u Istarskim domovima zdravlja, u trajanju od 12 mjeseci Javni poziv se raspisuje za sljedeća radna mjesta: 5. ZDRAVSTVENI/A DJELATNIK/CA – FARMACEUTSKI/A TEHNIČAR/KA Ispostava Labin – 2 polaznika
Uvjeti za prijam:
5. Završena srednja medicinska škola, smjer farmaceutski tehničar - SSS
Sukladno članku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08, 125/11, 20/12, 138/12 i 69/17), na javni poziv za prijem polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi mogu se prijaviti osobe oba spola. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 2/94,76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) i članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21) dužni su se prilikom dostave zamolbe na javni poziv pozvati na pravo prednosti pri zapošljavanju i uz zamolbu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz javnog poziva i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju nalaze se na internetskim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, dužni su prilikom prijave na javni poziv priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju naveden je u članku 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata objavljenog na službenim stranicama Narodnih novina https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_84_1555.html Osim navedenih uvjeta, osoba mora ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o poticanju zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustava/pripravništvo i voditi se kao nezaposlena osoba bez staža osiguranja u zvanju u obrazovnoj razini iz područja zdravstva u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i koja, bez obzira na razdoblje ukupno evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju, nema staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno, evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja. Povjerenstvo za provedbu postupka prijama polaznika radi obavljanja pripravničkog staža u javnoj službi može pozvati osobe koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog poziva na razgovor (intervju). O terminima i mjestu održavanja razgovora (intervjua) osobe će biti obaviještene putem web stranice zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja www.idz.hr . Za osobu koja ne pristupi razgovoru (intervjuu) smatrat će se da je povukla prijavu. Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora putem mrežne stranice Istarski domovi zdravlja – www.idz.hr nakon donošenja odluke o izboru kandidata. Obavijest o izboru i poziv na potpisivanje ugovora o radu dostavit će se samo izabranim kandidatima. S izabranim kandidatima zaključiti će se ugovor o radu u kojem se utvrđuje radno mjesto za čije se poslove provodi pripravništvo, trajanje pripravničkog staža te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. U zamolbi za javni poziv navode se osobni podaci podnositelja zamolbe (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Zamolbu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz zamolbu je obvezno dostaviti sljedeće priloge i dokaze o ispunjavanju uvjeta: Životopis
Dokaz o državljanstvu (preslika)
Dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome, svjedodžbe ili uvjerenja o stečenoj stručnoj spremi)
Elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Uvjerenje o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je razvidno da se podnositelj vodi u evidenciji nezaposlenih kao nezaposlena osoba.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a osoba je prije sklapanja ugovora dužna dostaviti na uvid originalne dokumente. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u Javnom pozivu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Istarski domovi zdravlja zadržavaju pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti javni poziv bez obrazloženja. Prijave s dokazima o ispunjavanju potrebnih uvjeta podnose se u roku osam (8) dana od objave Javnog poziva na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Istarskih domova zdravlja www.idz.hr , na adresu: Istarski domovi zdravlja, Flanatička 27, Pula, s naznakom: „Za javni poziv za prijam na pripravništvo u javnoj službi“.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
117838224
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2021, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.