Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 30.04.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.

4. doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, m/ž  HZZ OGLAS

- dan do isteka
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Kategorija:
Mjesto rada:
Križevci
Rok prijave:
30.04.2023.

O poslu

Mjesto rada:
KRIŽEVCI, KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:
Nije važno
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
mogućnost zapošljavanja umirovljenika
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
DOM ZDRAVLJA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE
Kontakt:
pisana zamolba: Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica
Ostale informacije:
Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije i Odluke Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije od 17. veljače 2023. godine, ravnateljica Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije raspisuje N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:
4. doktor medicine specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije, m/ž – u Ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u Križevcima– na neodređeno puno radno vrijeme ili na određeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno – u svojstvu umirovljenika.
Izrazi koji se koriste u tekstu ovog natječaja i imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.
Uvjeti za radno mjesto rbr. 4 - integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine (doktor/doktorica medicine), položen specijalistički ispit iz fizikalne medicine i rehbilitacije, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu. Uz prijavu (zamolbu) kandidati su obvezni priložiti: životopis, preslik diplome, preslik uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, preslik domovnice, preslik osobne iskaznice, preslik rodnog lista ili izvatka iz matice rođenih, potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stažu, potvrdu ili vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu. U slučaju zamolbe kandidata za rad u polovici punog radnog vremena – 20 sati tjedno, kandidat je u obvezi uz dostavu navedene dokumentacije dostaviti i preslik Rješenja o mirovini (ako je u mirovini).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. stavku 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj: 121/17., 98/19. i 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta utvrđene u članku 103. citiranog Zakona prema popisu koji je dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj: 157/13.,152/14., 39/18. i 32/20.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj: 84/21.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i sve potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta utvrđene u članku 49. citiranog Zakona prema popisu koji je dostupan na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj: 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13., 98/19.) dužan je osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju navedene u članku 48.f. citiranog Zakona (rješenja nadležnih tijela, rodni list, vjenčani list i dr. dokaze). Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu sa svim prilozima i dokazima te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke, priloge i dokaze navedene u ovom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj niti će biti pozvana na dopunu. Kandidati koji podnesu pravovremenu i potpunu prijavu (sa svim dokazima u prilogu) i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Kandidati za radno mjesto rbr. 2. – biti će elektroničkom poštom pozvani na pismeno i/ili usmeno testiranje/razgovor/intervju uz naznaku datuma testiranja/razgovora/intervjua i literature bitne za poslove radnog mjesta, a koja će biti predmet testiranja. Za kandidata koji ne pristupi razgovoru/intervjuu ili testiranju/pismenoj ili usmenoj provjeri znanja, sposobnosti i vještina bitnih za poslove radnog mjesta smatrati će se da je povukao prijavu na natječaj. Za kandidata koji dostavi prijavu sa dokazima u kojima se nalaze osobni podaci smatra se da je dobrovoljno pristao (dao privolu) da se njegovi podaci prikupljaju i obrađuju radi provedbe ovog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18.) i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. Prijave (zamolbe) na natječaj dostavljaju se u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U slučaju da se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat, natječaj ostaje otvoren do popune pojedinog radnog mjesta. Natječaj će se objaviti na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i mrežnim stranicama Doma zdravlja https://www.dzkkz.hr Prijave (zamolbe) se dostavljaju poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije, Trg Dr. Tomislava Bardeka 10, 48 000 Koprivnica, s naznakom „Za natječaj i nazivom radnog mjesta za koje se podnosi prijava“. Nepravovremene prijave i prijave bez svih traženih dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja neće se razmatrati i isključiti će se iz daljnjeg natječajnog postupka. Dom zdravlja pridržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata za pojedino radno mjesto bez posebnog obrazloženja te pridržava pravo poništiti javni natječaj. O rezultatima natječaja i izboru kandidata, kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru kandidata i to objavom Odluke na mrežnim stranicama Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije https://www.dzkkz.hr sukladno članku 10. stavku 1. točka 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj: 25/13. i 85/15.).
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
130569747
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2023, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.