Pregledavate arhivu oglasa objavljenih na www.posao.hr.
Ovaj oglas je istekao 09.06.2023. i više nije aktivan.
Sadržaj oglasa prikazan je isključivo u informativne svrhe.
Trenutno aktivne oglase pogledajte na www.posao.hr.

2. stručni referent/ica - arhivar( red. br. sist. 30. a)  HZZ OGLAS

Oglas je istekao
Poslodavac:
Ministarstvo zdravstva
Kategorija:
Mjesto rada:
Zagreb
Rok prijave:
09.06.2023.

O poslu

Mjesto rada:
ZAGREB
Broj traženih radnika:
1
Razina obrazovanja:
Srednja škola 4 godine
Radno iskustvo:
1 godinu
Vrsta zaposlenja:
Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:
Puno radno vrijeme
Smještaj:
Nema smještaja
Prijevoz:
U cijelosti
Poslodavac:
Ministarstvo zdravstva
Kontakt:
pisana zamolba: Ksaver 200a, Zagreb
Ostale informacije:
KLASA: 112-02/23-01/155
URBROJ: 534-02-1-1/2-23-10
Zagreb, 23. svibnja 2023.
Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22), članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi ("Narodne novine" broj 78/17 i 89/19), a u vezi s Javnim natječajem KLASA: 112-02/23-01/47, URBROJ: 534-02-1-1/3-23-4 od 8. ožujka 2023. godine, objavljenim u „Narodnim novinama“, broj 30/23 od 15. ožujka 2023. godine te djelomično obustavljenim Odlukom KLASA: 112-02/23-01/47, URBROJ: 534-02-1-1/2-23-10 od 26. travnja 2023. godine, uz mišljenje Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 112-01/23-01/561, URBROJ: 514-08-01-02/01-23-02 od 24. travnja 2023. godine, Ministarstvo zdravstva raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u
Ministarstvo zdravstva

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom javnom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
GLAVNO TAJNIŠTVO
Sektor za uredsko poslovanje i tehničke poslove
Služba za uredsko poslovanje
2. Stručni referent - arhivar - 1 izvršitelj (red. br. Sist. 30.a)
Uvjeti: srednja stručna sprema upravne, ekonomske, tehničke struke te gimnazije
najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
položen državni ispit i stručni ispit za rad na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva
znanje rada na osobnom računalu
Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani odredbom članka 48. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15-Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19, 98/19 i 141/22 – dalje u tekstu: Zakon).
U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona.
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od tri mjeseca.
Za osobe primljene u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) probni rad (vježbenički staž) traje 12 mjeseci.
Sukladno članku 56. stavku 1. Zakona, vježbenik primljen u državnu službu na neodređeno vrijeme dužan je položiti državni ispit propisane razine za radno mjesto na koje je raspoređen najkasnije u roku od godine dana od dana početka rada u državnoj službi utvrđenog rješenjem o rasporedu na radno mjesto, s tim da najranije dva mjeseca prije isteka probnoga rada može pristupiti polaganju državnog ispita.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni ispit odgovarajuće razine, uz obvezu polaganja državnog ispita sukladno članku 56. Zakona. Državni ispit nije dužan polagati kandidat koji ima položen pravosudni ispit.
U radno iskustvo na odgovarajućim poslovima sukladno članku 48. stavku 5. Zakona uračunava se i vrijeme obavljanja poslova na temelju članka 62. stavka 1. Zakona (povjeravanje poslova državnog tijela na temelju ugovora o djelu) te vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.
U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.
Ako se kandidat prijavljuje na više radnih mjesta potrebno je za svako radno mjesto dostaviti zasebnu prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta za to radno mjesto.
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti:
1. životopis;
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice);
3. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima (elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, potvrdu poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, rješenje o rasporedu, ugovor o radu ili drugi dokaz iz kojeg je vidljivo na kojim poslovima je kandidat radio). Iz priloženih dokaza mora biti vidljivo da je kandidat radio na odgovarajućim poslovima, odnosno u stručnoj spremi i struci koja je uvjet za prijam na radno mjesto na koje se prijavljuje. Neće se priznati dostava Potvrde o stažu i plaći s obzirom da ista ne sadrži potrebne podatke (za sva radna mjesta osim za radno mjesto pod rednim brojem: 8.);
4. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je vidljivo da osoba nema radnog iskustva u struci ili ima radno iskustvo kraće od vremena propisanog za vježbenički staž (za radno mjesto pod rednim brojem: 8.);
5. presliku diplome (za radna mjesta pod rednim brojevima: 4., 5., 8., 9., 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19. i 20.);
6. presliku svjedodžbe (za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 6., 7. i 12.);
7. dokaz o znanju engleskog jezika - preslika potvrde škole stranih jezika ili preslika svjedodžbe ili indeksa (za sva radna mjesta osim za radna mjesta pod rednim brojevima: 1. i 2.);
8. presliku svjedodžbe o položenom državnom ispitu, odnosno državnom stručnom ispitu (za kandidate koji imaju položen državni ispit) i uvjerenje/svjedodžbu o položenom pravosudnom ispitu za kandidate koji imaju položen pravosudni ispit (za sva radna mjesta osim za radno mjesto pod rednim brojem: 8.).
Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ neposredno ili poštom na adresu: Ministarstvo zdravstva, Zagreb, Ksaver 200a, s naznakom „Za javni natječaj“.
Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom u postupku javnog natječaja o čemu se dostavlja pisana obavijest u pravilu putem elektroničke pošte.
Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), članku 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“, broj 84/21), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata uz prijavu na natječaj dužan je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, uz prijavu na javni natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužan je priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti pri zapošljavanju po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.
Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar zdravstva. Komisija utvrđuje listu kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune te kandidate s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju) radi utvrđivanja znanja, sposobnosti i vještina te rezultata u dosadašnjem radu. Provjera znanja, sposobnosti i vještina kandidata te rezultata u dosadašnjem radu utvrđuje se putem testiranja i razgovora (intervjua) Komisije s kandidatima.
Testiranje se provodi u dvije faze. Prva faza testiranja sastoji se od provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Druga faza testiranja sastoji se od provjere poznavanja rada na osobnom računalu i poznavanja engleskog jezika.
Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj te se neće smatrati kandidatom u postupku.
Opis poslova, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja kandidata te pravni izvori za pripremu kandidata za testiranje objavit će se na web-stranici Ministarstva zdravstva https://zdravstvo.gov.hr istovremeno s objavom javnog natječaja.
Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora s kandidatima (intervju) bit će objavljeno na web stranici Ministarstva zdravstva, https://zdravstvo.gov.hr, najmanje pet dana prije održavanja testiranja i intervjua.
Izabrani kandidat bit će pozvan da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.
Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju ili razgovoru (intervjuu), ministar zdravstva će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.
O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave https://mpu.gov.hr i web-stranici Ministarstva zdravstva, https://zdravstvo.gov.hr.
Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva pravosuđa i uprave.
Podaci su preuzeti sa:
Šifra radnog mjesta:
133771206
HZZ

Hrvatski zavod za zapošljavanje
Sva prava pridržana © 2024, www.hzz.hr
Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.