Samostalni/a upravni/a referent/ica za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit - vježbenik

5 dana
Poslodavac:
REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA
Kategorija:
Prodaja (maloprodaja - veleprodaja)
Mjesto rada:
Čakovec
Rok prijave:
08.12.2016.
Mjesto rada:ČAKOVEC, MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Broj traženih radnika:1
Razina obrazovanja:Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
Radno iskustvo:Nije važno
Vrsta zaposlenja:Na neodređeno; upražnjeni poslovi
Radno vrijeme:Puno radno vrijeme
Smještaj:Nema smještaja
Poslodavac:REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA
Kontakt:pismena zamolba: Zagreb, Boškovićeva 5
Ostale informacije:

POREZNA UPRAVA SREDIŠNJI URED Zagreb, 23. studenog 2016. Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“ broj 92/05, 142/06, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15 i 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske; dalje Zakon) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj 74/10, 142/11 i 53/12), a sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu („Narodne novine“ broj 82/16), Ministarstvo financija, Porezna uprava raspisuje JAVNI NATJEČAJ za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme u Ministarstvo financija, Poreznu upravu   IV. PODRUČNI URED SJEVERNA HRVATSKA ISPOSTAVA ČAKOVEC Odjel za poduzetnike – dobit ( mjesto rada ČAKOVEC ) 47.) samostalni upravni referent za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit – vježbenik – 1 izvršitelj/ica Stručni uvjeti za radno mjesto: • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne ili ekonomske struke • znanje rada na računalu Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu propisane u članku 48. Zakona. U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati/kinje se, osim kod prijma u državnu službu vježbenika, primaju u državnu službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca. Na javni natječaj na radna mjesta za koja je kao uvjet propisan položen državni stručni ispit mogu se javiti i kandidati/kinje koji/e nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga sukladno članku 56. stavak 1. Zakona, dužni/e položiti najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada. U svojstvu vježbenika u državnu službu primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva. Vježbenici se primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci. Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su, sukladno članku 56. Zakona, najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit. U prijavi na natječaj kandidati/kinje trebaju navesti osobne podatke (osobno ime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte) te redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuju. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati. Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeće dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja: • životopis • dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( preslika svjedodžbe ili diplome ) • dokaz o hrvatskom državljanstvu ( preslika domovnice, osobne iskaznice, vojne iskaznice ili putovnice ) • dokaz o ukupnom radnom iskustvu i radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima ( presliku radne knjižice, elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Zavoda, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.) • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest mjeseci • uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu, ako ga je kandidat/kinja položio/la Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Osobe koje nisu podnijele urednu i pravovremenu prijave ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatraju se kandidatima/kinjama prijavljenim na javni natječaj i njihove prijave se neće razmatrati, o čemu im se dostavlja pisana obavijest. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju. Kandidat/kinja koji/a ima pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema posebnom zakonu, sukladno članku 50.a stavak 2. Zakona, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovi obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojih je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni/e i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13 i 152/14) uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13) uz prijavu na javni natječaj dužan/na je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo. Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) uz prijavu na javni natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/na dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine. Komisiju za provedbu javnog natječaja imenuje čelnik tijela. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju). Pisani dio testiranja za kandidate s radnim iskustvom sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta kandidata i provjere poznavanja rada na osobnom računalu. Pisani dio testiranja za vježbenike sastoji se od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, osnova upravnog područja za koje je raspisan javni natječaj i provjere poznavanja rada na osobnom računalu Za radna mjesta pod brojem 2. i 3. provest će se i testiranje znanja engleskog jezika. Radi procjene sposobnosti kandidata/kinja za obavljanje poslova radnog mjesta (psihološka procjena) provest će se i psihološko testiranje. Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu. Nedostavljanje uvjerenja smatra se odustankom od prijma u državnu službu. Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći radnog mjesta zakoje se vrši prijam, sadržaj i način testiranja te mjesto i vrijeme održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Porezne uprave ( www.porezna-uprava.hr ) i na web stranici Ministarstva uprave ( www.uprava.gov.hr ) najmanje pet dana prije testiranja. Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta se podnose neposredno ili poštom u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u "Narodnim novinama" na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, 10000 Zagreb, Boškovićeva 5, s naznakom '' Za javni natječaj ''. Kandidati koji se javljaju na radna mjesta pod rednim brojevima 4., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 38., 39., 47., 48., 49., 57., 58., 59., 60., 61., 71., 72., 73., 74., 75., 76., 77., 87., 88., 89., 90. i 91. za prijam vježbenika u državnu službu na neodređeno vrijeme podnose prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta poštom ili neposredno u roku od 8 dana od dana objave u "Narodnim novinama" na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Središnji ured, Zagreb, Boškovićeva 5, s naznakom '' Za javni natječaj - vježbenici ''. O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranih kandidata. Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju čelnik tijela će obustaviti postupak po ovom javnom natječaju.

Podaci su preuzeti sa:www.hzz.hr
Šifra radnog mjesta:80660540

Sadržaj ovog oglasa je prenesen sa službenih stranica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
Portal Posao.hr ne odgovara za eventualnu netočnost podataka u oglasu.

Oglasnik grupacija:
posao.hr oglasnik.hr auti.hr edukacija.hr
Pomozite poboljšati Posao.hr Pošaljite nam svoje komentare